• El portaveu liberal, Jordi Hernández, considera innecessari que el govern vulgui adquirir un immoble per col·locar-hi el centre quan disposa d’espais més adients i infrautilitzats a cost zero

Lloret de Mar, dijous 14 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Lloret, Jordi Hernández, ha criticat la ubicació provisional del centre de distribució d’aliment en el poliesportiu mentre el govern busca comprar un local per ubicar-lo perquè “és innecessari adquirir un nou immoble quan el centre es pot ubicar dins el mercat municipal que té el 90% d’espai lliure, està perfectament condicionat amb càmeres frigorífiques, congeladors i bons accessos”. El regidor considera que l’operació d’adquisició d’un local per part de l’ajuntament “és malgastar els diners perquè hi ha alternatives gratuïtes com la del mercat municipal on de 60 parades existents només n’hi ha 6 d’obertes” i per això ha presentat una moció per a debatre-ho en el proper ple.

Hernández ha volgut avisar que el seu partit ara “encara estarà més atent a la despesa” perquè davant la situació de crisi generada per la Covid-19 “s’han de prioritzar les inversions municipals que beneficiïn més els veïns i no dedicar-se a realitzar operacions immobiliàries”. En aquest sentit, el portaveu taronja ha demanat al govern que contempli la proposta de traslladar el centre de distribució d’aliments al mercat municipal i, en cas que vulgui descartar aquesta opció “ens ho justifiqui tècnicament”.

El regidor liberal ha insistit en la idoneïtat de la proposta argumentant que l’equipament del mercat municipal està infrautilitzat, està ubicat al centre, disposa d’aparcament, congeladors i frigorífics disponibles, magatzems de producte sec, moll de càrrega i descàrrega i no té despesa de lloguer ni subministraments. “Ja li vam proposar al govern aquest canvi però, incomprensiblement, ha preferit traslladar-lo de forma provisional al poliesportiu en comptes d’ubicar-lo definitivament al mercat”, ha afegit.

 

 

Cs Lloret cuestiona que el gobierno ahora ubique provisionalmente el centro de distribución de alimentos en el polideportivo cuando tiene libre el mercado municipal

  • El portavoz liberal, Jordi Hernández, considera innecesario que el gobierno quiera adquirir un inmueble para colocar el centro cuando dispone de espacios más adecuados e infrautilizados a coste cero

Lloret de Mar, jueves 14 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Lloret, Jordi Hernández, ha criticado la ubicación provisional del centro de distribución de alimentos en el polideportivo mientras el gobierno busca comprar un local para ubicarlo porque “es innecesario adquirir un nuevo inmueble cuando el centro se puede ubicar dentro del mercado municipal que tiene el 90% de espacio libre, está perfectamente acondicionado con cámaras frigoríficas, congeladores y buenos accesos”. El concejal considera que la operación de adquisición de un local por parte del ayuntamiento “supone malgastar el dinero porque existen alternativas gratuitas como la del mercado municipal donde de 60 paradas existentes solo hay 6 que están abiertas” y por eso ha presentado una moción para debatirlo en el próximo pleno.

Hernández ha querido avisar que su partido ahora “todavía estará más atento al gasto” porque ante la situación de crisis generada por la Covid-19 “se tienen que priorizar las inversiones municipales que beneficien más a los vecinos y no dedicarse a realizar operaciones inmobiliarias”. En este sentido, el portavoz naranja ha pedido al gobierno que contemple la propuesta de trasladar el centro de distribución de alimentos al mercado municipal y, en caso de que quiera descartar esta opción “nos lo justifique técnicamente”.

El concejal liberal ha insistido en la idoneidad de la propuesta argumentando que el equipamiento del mercado municipal está infrautilizado, está ubicado en el centro, dispone de aparcamiento, congeladores y frigoríficos disponibles, almacenes de producto seco, muelle de carga y descarga y no tiene gasto de alquiler ni suministros. “Ya le propusimos al gobierno este cambio pero, incomprensiblemente, ha preferido trasladarlo de forma provisional al polideportivo en vez de ubicarlo definitivamente en el mercado”, ha añadido.