• El portaveu taronja, Cristhian Ortiz, indica que haurà de comptar amb tots els partits i agents socials i econòmics per a consensuar mesures i acordar la inversió de part del préstec de 14 milions

Blanes, dimecres 13 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Blanes, Cristhian Ortiz, ha demanat al govern local la creació d’un Fòrum per a la reconstrucció i reactivació econòmica en el qual estiguin presents tots els partits polítics i principals actors socials i econòmics del municipi per a acordar de quina manera invertir part del préstec de 14 milions d’euros en ajudes per a la Covid-19. “El fòrum ha de servir per a evitar l’endeutament, l’augment d’impostos i permetre el consens de totes les mesures, entre les quals determinar si el préstec ha de ser de 14 milions o ens val amb menys”, ha assenyalat Ortiz.

Per al regidor liberal, la creació d’aquest Fòrum permetrà que tots els actors implicats en la reconstrucció i reactivació econòmica de Blanes puguin aportar mesures i propostes per a “consensuar les prioritats d’inversió del préstec de 14 milions d’euros que ha sol·licitat el govern i que bona part han d’usar-se per a ajudes a famílies en risc d’exclusió, suport a autònoms, pimes i treballadors afectats per ERTE”. Ortiz ha lamentat que el govern només hagi anunciat que té intenció de sol·licitar un crèdit per valor de 14 milions d’euros “sense que ens hagin mostrat propostes, ni hagin indicat de quina manera modificaran el pressupost municipal per a adaptar-lo a les noves circumstàncies”.

El portaveu taronja ha indicat que el Fòrum permetrà valorar la possibilitat d’autoritzar a tot el sector de l’hostaleria ampliar les terrasses sense recàrrec addicional perquè d’aquesta manera es puguin complir les mesures de seguretat i distàncies exigides per la normativa excepcional; posposar als autònoms el pagament fix del subministrament d’aigua dels mesos que duri l’estat d’alarma i prorratejar l’import a partir de gener de 2021; o crear la figura d’un mediador municipal que tracti i orient els arrendataris i arrendadors perquè arribin a un acord per al pagament dels lloguers dels locals comercials que ara tenen dificultats a causa de la baixada d’ingressos. “Tot això podria tractar-se en el Fòrum de manera conjunta per a arribar al màxim consens”, ha reivindicat Ortiz.

 

 

Cs Blanes propone la creación de un Foro para analizar las necesidades de la ciudad y decidir las mejores opciones para la reactivación económica y social

  • El portavoz naranja, Cristhian Ortiz, indica que deberá contar con todos los partidos y agentes sociales y económicos para consensuar medidas y acordar la inversión de parte del préstamo de 14 millones

Blanes, miércoles 13 de mayo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Blanes, Cristhian Ortiz, ha pedido al gobierno local la creación de un Foro para la reconstrucción y reactivación económica en la que estén presentes todos los partidos políticos y principales actores sociales y económicos del municipio para acordar de qué manera invertir parte del préstamo de 14 millones de euros en ayudas para la Covid-19. “El foro debe servir para evitar el endeudamiento, el aumento de impuestos y permitir el consenso de todas las medidas, entre las cuales determinar si el préstamo debe ser de 14 millones o nos vale con menos”, ha señalado Ortiz.

Para el concejal liberal, la creación de este Foro permitirá que todos los actores implicados en la reconstrucción y reactivación económica de Blanes puedan aportar medidas y propuestas para “consensuar las prioridades de inversión del préstamo de 14 millones de euros que ha solicitado el gobierno y que buena parte deben usarse para ayudas a familias en riesgo de exclusión, apoyo a autónomos, pymes y trabajadores afectados por ERTE”. Ortiz ha lamentado que el gobierno solo haya anunciado que tiene intención de solicitar un crédito por valor de 14 millones de euros “sin que nos hayan mostrado propuestas, ni hayan indicado de qué manera modificarán el presupuesto municipal para adaptarlo a las nuevas circunstancias”.

El portavoz naranja ha indicado que el Foro permitirá valorar la posibilidad de autorizar a todo el sector de la hostelería ampliar las terrazas sin recargo adicional para que de ese modo se puedan cumplir las medidas de seguridad y distancias exigidas por la normativa excepcional; posponer a los autónomos el pago fijo del suministro de agua de los meses que dure el estado de alarma y prorratear el importe a partir de enero de 2021; o crear la figura de un mediador municipal que trate y oriente a arrendatarios y arrendadores para que lleguen a un acuerdo para el pago de los alquileres de los locales comerciales que ahora tienen dificultades debido a la caída de ingresos. “Todo esto podría tratarse en el Foro de forma conjunta para llegar al máximo consenso”, ha reivindicado Ortiz.