• El portaveu liberal, Vito García, sosté que hauran de transformar-se partides pressupostàries que no sigui imprescindible executar enguany per a destinar-les als efectes de la Covid-19

Santa Cristina d’Aro, dimecres 6 de maig de 2020.- “El principal és usar el superàvit de 2019 per afrontar les situacions socials d’extrema necessitat i evitar que cap família de Santa Cristina caigui en risc d’exclusió social”. Així de taxatiu s’ha mostrat el portaveu de Ciutadans (Cs) a Santa Cristina d’Aro, Vito García, per anunciar el pla de recuperació econòmica que ha presentat al govern per a fer front a la crisi generada per la Covid-19 i que passa per ajudar a veïns, autònoms i pimes que han vist reduïts notablement els seus ingressos. Aquest pla se sustenta sobre dues potes: evitar la situació de vulnerabilitat de persones a títol individual i prendre mesures per a la reactivació econòmica i empresarial.

García ha indicat que el pla de recuperació econòmica forçosament implicarà modificar partides pressupostàries de despesa que no siguin imprescindibles executar enguany “per a poder transformar-les en ajudes directes que permetin atendre especialment els veïns en atur sense dret a prestació per desocupació, facilitar l’ajornament i pagament fraccionat sense recàrrecs dels tributs i taxes municipals a tots els contribuents perjudicats pel coronavirus, o aprovar exempcions i bonificacions d’impostos i taxes per als veïns afectats per la crisi i que puguin justificar de manera objectiva el minvament dels seus ingressos”.

El regidor taronja ha remarcat la urgència de contactar amb grups de comerciants, autònoms, pimes i persones vulnerables “per a conèixer de primera mà la seva situació i facilitar la presa de decisions”. Així mateix, ha considerat necessari “crear i posar en marxa” l’Associació d’Empresaris de Santa Cristina per “afrontar l’extrema feblesa a la qual es veurà abocat aquest sector” i, en paral·lel, ha proposat que els bars, cafeteries i restaurants puguin ampliar les terrasses sense recàrrec addicional i compleixin així les mesures de distància exigides. “És lògic que ajudem el nostre principal sector que és de servei, turisme, restauració, comerç i hostaleria i per això també demanarem que el 50% de la taxa turística es destini a aquestes empreses”, ha justificat.

D’altra banda, García ha apuntat la possibilitat de declarar els camps de golf i Pitch and Putt com a “infraestructura turística de gran incidència en l’oci esportiu” perquè pugui utilitzar-se com a reclam turístic en tant que es tracta d’un esport a l’aire lliure, amb acusada distància social i dels quals es poden practicar immediatament.

 

 

Cs Santa Cristina propone un plan de recuperación económica con ayudas, incentivos, bonificaciones y exenciones tanto para vecinos como autónomos y pymes

  • El portavoz liberal, Vito García, sostiene que deberán transformarse partidas presupuestarias que no sean imprescindibles ejecutar este año para destinarlas a los efectos de la Covid-19

Santa Cristina d’Aro, miércoles 6 de mayo de 2020.- “Lo principal es usar el superávit de 2019 para hacer frente a situaciones sociales de extrema necesidad y evitar que ninguna familia de Santa Cristina caiga en riesgo de exclusión social”. Así de taxativo se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Santa Cristina d’Aro, Vito García, para anunciar el plan de recuperación económica que ha presentado al gobierno para hacer frente a la crisis generada por la Covid-19 y que pasa por ayudar a vecinos, autónomos y pymes que han visto reducidos notablemente sus ingresos. Dicho plan se sustenta sobre dos patas: evitar la situación de vulnerabilidad de personas a título individual y tomar medidas para la reactivación económica y empresarial.

García ha indicado que el plan de recuperación económica forzosamente implicará modificar partidas presupuestarias de gasto que no sean imprescindibles ejecutar este año “para poder transformarlas en ayudas directas que permitan atender especialmente a los vecinos en paro sin derecho a prestación por desempleo, facilitar el aplazamiento y pago fraccionado sin recargos de los tributos y tasas municipales a todos los contribuyentes perjudicados por el coronavirus, o aprobar exenciones y bonificaciones de impuestos y tasas para los vecinos afectados por la crisis y que puedan justificar de forma objetiva la merma de sus ingresos”.

El concejal naranja ha remarcado la urgencia de contactar con grupos de comerciantes, autónomos, pymes y personas vulnerables “para conocer de primera mano su situación y facilitar la toma de decisiones”. Así mismo, ha considerado necesario “crear y poner en marcha” la Asociación de Empresarios de Santa Cristina para “afrontar la extrema debilidad a la que se verá abocado este sector” y, en paralelo, ha propuesto que los bares, cafeterías y restaurantes puedan ampliar las terrazas sin recargo adicional y cumplan así las medidas de distancia exigidas. “Es lógico que ayudemos a nuestro principal sector que es de servicio, turismo, restauración, comercio y hostelería y por esto también pediremos que el 50% de la tasa turística se destine a estas empresas”, ha justificado.

Por otro lado, García ha apuntado la posibilidad de declarar los campos de Golf y Pitch and Putt como “infraestructura turística de gran incidencia en el ocio deportivo” para que pueda utilizarse como reclamo turístico en tanto que se trata de un deporte al aire libre, con acusada distancia social y de los que se pueden practicar de inmediato.