• El secretari d’Acció Institucional de Cs a Catalunya, Joan García, explica que les propostes van en la línia de “seguir col·laborant i donant suport a les mesures impulsades pels governs locals”

Girona, dimecres 1 d’abril de 2020. Ciutadans (Cs) traslladarà a les corporacions locals gironines que assegurin la implantació de mesures sanitàries, socials i econòmiques que ajudin a minimitzar l’impacte de l’COVID-19. El secretari d’Acció Institucional de Cs a Catalunya, Joan García, ha assegurat que aquesta sèrie de propostes s’emmarquen en la voluntat de la formació de “treballar amb lleialtat, col·laborant i donant suport a les mesures adoptades pels governs locals“. I ha afegit que des del seu partit volen “seguir aportant propostes als ajuntaments que siguin solucions concretes per al conjunt d’una ciutadania que necessita responsabilitat política i institucional”.

García ha explicat que aquest paquet se suma a les mesures ja proposades a nivell municipal per la formació taronja. En el pla sanitari s’apunta que els ajuntaments s’assegurin que els treballadors públics exposats disposin de tots els elements de protecció personal suficients per evitar contagis i que els serveis municipals realitzin tasques de desinfecció adequades de les instal·lacions municipals i espais públics. Així mateix, des Cs es sol·licita que els ajuntaments que no ho hagin fet encara valorin si és necessària la participació de la UME per a tasques de desinfecció o suport en residències i hospitals.

Pel que fa a l’àmbit social des de Ciutadans es considera necessari assegurar que els serveis socials s’han reforçat de forma adequada per a l’atenció domiciliària de les persones més vulnerables durant la crisi de l’COVID-19, que s’asseguri també que el repartiment de les beques menjador s’ha realitzat de forma eficient, així com l’atenció a les persones sense llar o que des de l’ajuntament s’habilitin espais per coordinar les iniciatives voluntàries que es desenvolupin en el municipi.

Finalment, pel que fa a les mesures econòmiques des de la formació liberal s’insisteix en l’exempció del cobrament de les taxes i tributs municipals a les famílies i activitats econòmiques afectades. També es considera important assegurar que s’habilitin telèfons d’informació a la ciutadania, autònoms i pimes. També des Cs s’apunta la necessitat de revisar i garantir que s’ha cancel·lat el pagament dels serveis municipals suspesos com escoles bressol, poliesportius, escoles de música etc. Finalment es proposa sol·licitar que no es cobrin les quotes de lloguer dels habitatges de protecció social de gestió municipal ni les quotes de lloguer dels pàrquings municipals.

“Sabem que molts ajuntaments ja estan adoptant o plantegen adoptar aquestes accions, però la nostra obligació és vetllar i insistir perquè en aquest moment s’adoptin les mesures oportunes per a l’atenció de la ciutadania“, ha conclòs el dirigent de Cs.

 

 

 Ciudadanos propone a los ayuntamientos gerundenses un nuevo paquete de medidas sanitarias, sociales y económicas para minimizar el impacto del COVID-19

  • El secretario de Acción Institucional de Cs en Cataluña, Joan García, explica que las propuestas van en la línea de“seguir colaborando y dando apoyo a las medidas impulsadas por los gobiernos locales”

Girona, miércoles 1 de abril de 2020. Ciudadanos (Cs) trasladará a las corporaciones locales gerundenses que aseguren la implantación de medidas sanitarias, sociales y económicas que ayuden a minimizar el impacto del COVID-19. El secretario de Acción Institucional de Cs en Cataluña, Joan García, ha asegurado que esta serie de propuestas se enmarcan en la voluntad de la formación de “trabajar con lealtad, colaborando y dando apoyo a las medidas adoptadas por los gobiernos locales”. Y ha añadido que desde su formación quieren “seguir aportando propuestas a los ayuntamientos que sean soluciones concretas para el conjunto de una ciudadanía que necesita responsabilidad política e institucional”.

García ha explicado que este paquete se suma a las medidas ya propuestas a nivel municipal por la formación naranja. En el plano sanitario se apunta que los ayuntamientos se aseguren que los trabajadores públicos expuestos dispongan de todos los elementos de protección personal suficientes para evitar contagios y que los servicios municipales realicen labores de desinfección adecuadas de las instalaciones municipales y espacios públicos. Asimismo, desde Cs se va a solicitar que los ayuntamientos que no lo hayan hecho aún valoren si es necesaria la participación de la UME para tareas de desinfección o apoyo en residencias y hospitales.

En cuanto al ámbito social desde Ciudadanos se considera necesario asegurar que los servicios sociales se han reforzado de forma adecuada para la atención domiciliaria de las personas más vulnerables durante la crisis del COVID-19, que se asegure también que el reparto de las becas comedor se ha realizado de forma eficienteasí como la atención a las personas sin hogar o que desde el ayuntamiento se habiliten espacios para coordinar las iniciativas voluntarias que se desarrollen en el municipio.

Finalmente, en cuanto a las medidas económicas desde la formación liberal se insiste en la exención del cobro de las tasas y tributos municipales a las familias y actividades económicas afectadas. También se considera importante asegurar que se habiliten teléfonos de información a la ciudadanía, autónomos y pymes. También desde Cs se apunta la necesidad de revisar y garantizar que se ha cancelado el pago de los servicios municipales suspendidos como guarderías, polideportivos, escuelas de música etc. Finalmente se propone solicitar que no se cobren las cuotas de alquiler de las viviendas de protección social de gestión municipal ni las cuotas de alquiler de los párquings municipales.

“Sabemos que muchos ayuntamientos ya están adoptando o plantean adoptar estas acciones, pero nuestra obligación es velar e insistir para que en este momento se adopten las medidas oportunas para la atención de la ciudadanía”, ha concluido el dirigente de Cs.