• El portaveu de Cs a Figueres, Héctor Amelló, indica que encara hi ha despesa supèrflua que es pot destinar a combatre els efectes socials i econòmics del coronavirus

Figueres, dijous 26 de març de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha assegurat que el municipi té capacitat immediata per “reorganitzar 1’5 milions d’euros del pressupost i destinar-los a un fons de contingència de la Covid19” per tal de donar resposta a totes les persones afectades directa o indirectament per la crisi provocada per la COVID19. Precisament, el partit taronja ja va advertir des d’un principi que col·laboraria amb els governs municipals proposant mesures que ajudin a minimitzar l’impacte social i econòmic del COVID19. “En el cas de Figueres hem sol·licitat que s’aprovin exempcions fiscals en el pagament de taxes d’ocupació de la via pública, com ara les terrasses dels bars o les parades del mercat i la carència de pagament i exempcions fiscals de tributs municipals”, ha exposa Amelló.

El regidor liberal ha manifestat que hi ha marge per reorganitzar milió i mig d’euros i consignar de forma immediata un fons de contingència, “el govern municipal té marge per eliminar despesa supèrflua que es pot destinar per complet a seguir aplicant mesures de combat als estralls econòmics i socials que provocarà el coronavirus”, ha remarcat. I és que per al portaveu taronja, “resulta vital que l’Ajuntament s’anticipi el màxim que pugui” per poder pal·liar els efectes del COVID19, ajudar els veïns afectats i reactivar l’economia local “tant bon punt es pugui recuperar la normalitat”.

“La nostra principal prioritat ha de ser afrontar la crisi sanitària, econòmica i social del COVID19 i no podem escatimar mesures, hem d’aportar el màxim que sigui possible perquè una situació excepcional requereix mesures excepcionals”, ha finalitzat.

 

 

Amelló (Cs): “Podemos reorganizar 1’5 millones del presupuesto para hacer un fondo de contingencia del COVID19”

  • El portavoz de Cs en Figueres, Héctor Amelló, indica que todavía hay gasto superfluo que se puede destinar a combatir los efectos sociales y económicos del coronavirus

Figueres, jueves 26 de marzo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha asegurado que el municipio tiene capacidad inmediata para “reorganizar 1’5 millones de euros del presupuesto y destinarlos a un fondo de contingencia del Covid19” para dar respuesta a todas las personas afectadas directa o indirectamente por la crisis provocada por el COVID19. Precisamente, el partido naranja ya advirtió desde un principio que colaboraría con los gobiernos municipales proponiendo medidas que ayuden a minimizar el impacto social y económico del COVID19. “En el caso de Figueres hemos solicitado que se aprueben exenciones fiscales en el pago de tasas de ocupación de la vía pública, como por ejemplo las terrazas de los bares o las paradas del mercado y la carencia de pago y exenciones fiscales de tributos municipales”, ha expuesto Amelló.

El concejal liberal ha manifestado que hay margen para reorganizar millón y medio de euros y consignar de forma inmediata un fondo de contingencia, “el gobierno municipal tiene margen para eliminar gasto superfluo que se puede destinar por completo a seguir aplicando medidas de combate a los estragos económicos y sociales que provocará el coronavirus”, ha remarcado. Y es que para el portavoz naranja, “resulta vital que el Ayuntamiento se anticipe lo máximo que pueda” para poder paliar los efectos del COVID19, ayudar a los vecinos afectados y reactivar la economía local “en el momento que se pueda recuperar la normalidad”.

“Nuestra principal prioridad tiene que ser afrontar la crisis sanitaria, económica y social del COVID19 y no podemos escatimar medidas, tenemos que aportar lo máximo que sea posible porque una situación excepcional requiere medidas excepcionales”, ha finalizado