• El portaveu liberal, Héctor Amelló, recorda que es va elaborar sense tenir en compte la crisi del coronavirus i demana que es replantegi per complet per a disposar de fons de contingència per a reactivar l’economia i ajudar les famílies

Figueres, dijous 19 de març de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres Héctor Amelló ha presentat una reclamació tècnica demanant al govern local que reformuli el pressupost municipal per adaptar-lo a la situació d’emergència generada pel COVID19. “En l’elaboració del pressupost no es va tenir en compte la crisi del coronavirus; ara les prioritats han canviat, és necessari fer una revisió realista i crear un fons de contingència per afrontar l’emergència econòmica i social i reajustar els ingressos i despeses respecte les necessitats reals actuals”, ha manifestat.

El regidor ha indicat que si se segueix endavant amb la tramitació d’aquests pressupostos “el desajust respecte les necessitats reals serà elevat perquè després de la crisi sanitària vindrà l’econòmica i social i això hem de preveure-ho i afrontar-ho”. En aquest sentit, Amelló ha recordat que les iniciatives totalment necessàries empreses pel govern, “al qual des del primer moment de la crisi hem estès la mà”, han de tenir-se en compte i obliguen a reformular els pressupostos “fent una revisió realista que permeti, principalment, atendre els veïns i sectors més afectats pel coronavirus”.

Per al portaveu liberal, la revisió dels pressupostos hauria de contemplar la creació “d’un fons de contingència que faci front a la situació d’emergència social per ajudar als empresaris, autònoms, impulsi la reactivació comercial del municipi i disposi de partides concretes per ajudar les famílies afectades pel COVID19 i, especialment, les persones més vulnerables com les persones grans”.

En resum, el que sol·licita el diputat taronja és la reformulació de tot el pressupost perquè sigui “d’emergència local” i llançar un missatge clar i de certesa als ciutadans que des de l’Ajuntament ens preparem per afrontar amb garanties aquesta crisi. Això obligarà “a fer una estimació realista del moment actual i canviar les prioritats de despesa”.

 

 

Cs Figueres presenta una reclamación técnica para reformular el presupuesto municipal y adaptarlo a la situación de emergencia generada por el COVID19

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, recuerda que se elaboró sin tener en cuenta la crisis del coronavirus y pide que se replantee por completo para disponer de fondos de contingencia para reactivar la economía y ayudar a las familias

Figueres, jueves 19 de marzo de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres Héctor Amelló ha presentado una reclamación técnica pidiendo al gobierno local que reformule el presupuesto municipal para adaptarlo a la situación de emergencia generada por el COVID19. “En la elaboración del presupuesto no se tuvo en cuenta la crisis del coronavirus; ahora las prioridades han cambiado, es necesario hacer una revisión realista y crear un fondo de contingencia para afrontar la emergencia económica y social y reajustar los ingresos y gastos respecto a las necesidades reales actuales”, ha manifestado.

El concejal ha indicado que si se sigue adelante con la tramitación de estos presupuestos “el desajuste respecto a las necesidades reales será elevado porqué tras la crisis sanitaria vendrá la económica y social y eso debemos preverlo y afrontarlo”. En este sentido, Amelló ha recordado que las iniciativas totalmente necesarias emprendidas por el gobierno, “al que desde el primer momento de la crisis hemos tenido la mano”, deben tenerse en cuenta y obligan a reformular los presupuestos “haciendo una revisión realista que permita, principalmente, atender a los vecinos y sectores más afectados por el coronavirus”.

Para el portavoz liberal, la revisión de los presupuestos debería contemplar la creación “de un fondo de contingencia que haga frente a la situación de emergencia social para ayudar a los empresarios, autónomos, impulse la reactivación comercial del municipio y disponga de partidas concretas para ayudar a las familias afectadas por el COVID19 y, especialmente, a las personas más vulnerables como nuestros mayores”.

En resumen, lo que solicita el diputado naranja es la reformulación de todo el presupuesto para que sea “de emergencia local” y lanzar un mensaje claro y de certidumbre a los ciudadanos que desde el ayuntamiento nos preparamos para afrontar con garantías esta crisis. Eso obligará “a hacer una estimación realista del momento actual y cambiar las prioridades de gasto”.