• El portaveu municipal, Daniel Pamplona, indica que l’oficina permetrà que qualsevol ciutadà es beneficiï de la multitud de línies i eixos dels programes d’ajuda europeus

Girona, dimecres 15 de gener de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha considerat necessari el disseny d’un pla estratègic que permeti la creació d’una oficina tècnica “de captació de Fons Estructurals i d’Inversió Europeus” perquè ciutadans, pimes i entitats sense ànim de lucre “puguin participar de les iniciatives comunitàries” i tinguin accés en aquests fons. “Aquesta oficina resoldria la falta de personal especialitzat, el desconeixement dels procediments o la falta de temps d’empreses i ciutadans que poden accedir en aquests fons però ara no ho fan”, ha declarat Pamplona.

És per aquesta raó que Ciutadans ha optat per presentar una moció per a ser debatuda en el pròxim ple municipal en la qual sol·licita la creació d’aquesta oficina tècnica que permetrà “facilitar informació i intensificar la detecció de convocatòries, procediment de sol·licitud i seguiment, formar equips tècnics dedicats a iniciar sol·licituds a institucions europees amb iniciatives municipals o presentar projectes conjunts de desenvolupament industrial i d’infraestructures amb altres ciutats”. Per a Pamplona, l’existència d’aquesta oficina tècnica també permetria “potenciar xarxes europees de ciutats en les quals l’Ajuntament de Girona està inscrit, teixir noves xarxes o agermanaments estratègics amb ciutats mediterrànies per a l’intercanvi cultural, educació, sector empresarial i tecnològic”.

Pel que respecta a l’estructuració de l’oficina, el portaveu liberal ha assegurat que podria realitzar-se amb recursos humans ja existents als quals únicament hauria de formar-se en tres àmbits: normativa comunitària, participació institucional entre els organismes europeus, nacionals i autonòmics que gestionen aquests fons; i detecció de convocatòries de fons que permetin fer costat a tots els sectors de la societat -indústria, salut, esport, cultura, associacions socials o de joves…-. “L’objectiu final és que qualsevol ciutadà es pugui beneficiar de la multitud de línies i eixos que abasten aquests programes d’ajudes”, ha remarcat Pamplona.

 

 

Cs Girona propone la creación de una oficina municipal de captación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para ciudadanos, pymes y entidades

  • El portavoz municipal, Daniel Pamplona, indica que la oficina permitirá que cualquier ciudadano se beneficie de la multitud de líneas y ejes de los programas de ayuda europeos

Girona, miércoles 15 de enero de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha considerado necesario el diseño de un plan estratégico que permita la creación de una oficina técnica “de captación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos” para que ciudadanos, pymes y entidades sin ánimo de lucro “puedan participar de las iniciativas comunitarias” y tengan acceso a dichos fondos. “Esta oficina resolvería la falta de personal especializado, el desconocimiento de los procedimientos o la falta de tiempo de empresas y ciudadanos que pueden acceder a estos fondos pero ahora no lo hacen”, ha declarado Pamplona.

Es por esta razón que Ciudadanos ha optado por presentar una moción para ser debatida en el próximo pleno municipal en la que solicita la creación de esta oficina técnica que permitirá “facilitar información e intensificar la detección de convocatorias, procedimiento de solicitud y seguimiento, formar equipos técnicos dedicados a emprender solicitudes a instituciones europeas con iniciativas municipales o presentar proyectos conjuntos de desarrollo industrial y de infraestructuras con otras ciudades”. Para Pamplona, la existencia de esta oficina técnica también permitiría “potenciar redes europeas de ciudades en las que el Ayuntamiento de Girona está inscrito, tejer nuevas redes o hermanamientos estratégicos con ciudades mediterráneas para el intercambio cultural, educación, sector empresarial y tecnológico”.

Por lo que respecta a la estructuración de la oficina, el portavoz liberal ha asegurado que podría realizarse con recursos humanos ya existentes a los que únicamente debería formarse en tres ámbitos: normativa comunitaria, participación institucional entre los organismos europeos, nacionales y autonómicos que gestionan dichos fondos; y detección de convocatorias de fondos que permitan apoyar a todos los sectores de la sociedad -industria, salud, deporte, cultura, asociaciones sociales o de jóvenes…-. “El objetivo final es que cualquier ciudadano se pueda beneficiar de la multitud de líneas y ejes que abarcan estos programas de ayudas”, ha remarcado Pamplona.