• El diputat autonòmic de Cs, Jean Castel, ha defensat una proposta de resolució a la Comissió de Salut sol·licitant incorporar al pressupost les partides necessàries per adquirir els terrenys del nou hospital

Parlament de Catalunya, 5 de desembre de 2019.- El diputat autonòmic de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, ha reclamat aquest matí a la Comissió de Salut que “sigui quina sigui la ubicació final de l’hospital Josep Trueta” aquesta es determini en base “a criteris tècnics i es garanteixi que el 100% dels actuals llocs de treball siguin reubicats en aquest futur hospital”. A través d’una proposta de resolució parlamentària, el grup liberal també ha sol·licitat que s’inclogui en el pressupost de la Generalitat les partides econòmiques necessàries per a l’adquisició de terrenys del futur hospital i la redacció dels projectes de construcció, es defineixi la ubicació final i es redacti el pla funcional. La proposta ha estat aprovada per unanimitat en acceptar-se també les esmenes que fixen el primer semestre de 2020 com a data límit per aprovar el pla funcional de l’hospital i iniciar l’elaboració de l’avantprojecte constructiu.

“Estem parlant d’un deute històric que té aquesta institució amb la província de Girona”. D’aquesta manera, Castel ha volgut posar de manifest el malestar que genera en la societat gironina “tants anys de promeses incomplertes” per part del Govern respecte a la construcció del nou hospital Josep Trueta i tants “pedaços” que s’han anat realitzant “per acabar tornant a quedar sota mínims”. Per aquesta raó, el diputat liberal ha indicat que la formació taronja estarà “molt preocupada pel pla funcional, els criteris d’eficiència, el pressupost i el projecte que ens ha de dur a l’execució de l’obra”.

D’altra banda, Castel ha volgut deixar clar que “no serem nosaltres qui direm on ha d’anar l’hospital perquè entenem que hi ha un govern que ha de passar de les paraules als fets i definir aquesta ubicació”. Tanmateix, ha lamentat no poder sortir de la Comissió de Salut amb un acord “que ens permeti posar llum al que els gironins volem, que el futur Trueta sigui una realitat”.

 

 

Castel: “Sea cual sea la ubicación final del Trueta se tendrá que determinar con criterios técnicos y garantizando todos los puestos de trabajo”

  • El diputado autonómico de Cs, Jean Castel, ha defendido una propuesta de resolución ante la Comisión de Salud solicitando incorporar en el presupuesto las partidas necesarias para adquirir los terrenos del nuevo hospital

Parlament de Catalunya, 5 de diciembre de 2019.- El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) por Girona, Jean Castel, ha reclamado esta mañana a la Comisión de Salud que “sea cual sea la ubicación final del hospital Josep Trueta” esta se determine en base “a criterios técnicos y se garantice que el 100% de los actuales puestos de trabajo sean reubicados en este futuro hospital”. A través de una propuesta de resolución parlamentaria, el grupo liberal también ha solicitado que se incluya en el presupuesto de la Generalitat las partidas económicas necesarias para la adquisición de terrenos del futuro hospital y la redacción de los proyectos de construcción, se defina la ubicación final y se redacte el plan funcional. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad al aceptarse también las enmiendas que fijan el primer semestre de 2020 como fecha tope para aprobar el plan funcional del hospital e iniciar la elaboración del anteproyecto constructivo.

“Estamos hablando de una deuda histórica que tiene esta institución con la provincia de Girona”. De este modo, Castel ha querido poner de manifiesto el malestar que genera en la sociedad gerundense “tantos años de promesas incumplidas” por parte del Gobierno respecto a la construcción del nuevo hospital Josep Trueta y tantos “parches” que se han ido realizando “para acabar volviendo a quedar bajo mínimos”. Por esta razón, el diputado liberal ha indicado que la formación naranja estará “muy preocupada por el plan funcional, los criterios de eficiencia, el presupuesto y el proyecto que nos tiene que llevar a la ejecución de la obra”.

Por otro lado, Castel ha querido dejar claro que “no seremos nosotros quienes digamos donde tiene que ir el hospital porque entendemos que hay un gobierno que debe pasar de las palabras a los hechos y definir esta ubicación”. Aun así, ha lamentado no poder salir de la Comisión de Salud con un acuerdo “que nos permita poner luz a lo que los gerundenses queremos, que el futuro Trueta sea una realidad”.