• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, considera que aquell espai permetria millorar la mobilitat del Barri Vell o dedicar-lo a usos que beneficiïn els veïns

Girona, 4 de desembre de 2019.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona ha volgut sortir al pas davant la polèmica generada per la Diputació de Girona que estudia cedir un pati exterior al propietari de l’antic teatre Odeon on es projecta un negoci de restauració per a 400 persones que ha generat un ampli rebuig veïnal. En aquest sentit, el portaveu del grup liberal, Daniel Pamplona, ha manifestat que “mostrem la nostra completa oposició a una cessió d’aquest pati de la Diputació a un particular perquè hi pugui establir una terrassa i explotar l’espai econòmicament, és evident que aquesta maniobra no té per objecte l’interès públic”. A més, ha indicat que davant la possibilitat que la Diputació es desprengui d’aquest espai l’Ajuntament “ha de posicionar-se per reclamar-lo per a la ciutat i així obtenir un nou enllaç entre el carrer del Sac amb la pujada de Sant Martí, donar-li altres usos que beneficiïn el conjunt de la ciutadania o convertir-lo en un espai de memòria històrica destinat a les víctimes gironines d’ETA”.

Pamplona ha qüestionat el paper de la Diputació en aquest afer en considerar que és un organisme supramunicipal que hauria de vetllar pels interessos del conjunt de la ciutadania de la província “però regalant aquest espai al propietari de l’Odeon perquè en tregui benefici econòmic individual no es repercutirà en el benestar dels gironins i, a més, vulnera el principi d’igualtat”.  “No ens oposem a iniciatives privades per reactivar el comerç però sí a una cessió d’espais que va més enllà d’un mer acord pràctic”, ha indicat.

El portaveu taronja ha volgut recordar que precisament el barri Vell suporta “una gran congestió, una massificació d’actes i espectacles en detriment d’altres barris i una gran presència d’establiment de restauració i oci que ha generat problemes de convivència amb els veïns”. Precisament, el fet que l’antic teatre Odeon es vulgui destinar a un nou establiment de restauració per a 400 persones ha generat “una forta crítica veïnal perquè temen problemes de congestió, densitat de tràfic, afluència de persones i conflictes de convivència per la saturació”.

 

 

Cs Girona pide al Ayuntamiento que se oponga a la cesión del patio de la Diputación al Odeon y lo reclame para la ciudad

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona, considera que ese espacio permitiría mejorar la movilidad del barri Vell o dedicarlo a usos que beneficien a los vecinos

Girona, 4 de diciembre de 2019.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona ha querido salir al paso ante la polémica generada por la Diputación de Girona que estudia ceder un patio exterior al propietario del antiguo teatro Odeon donde se proyecta un negocio de restauración para 400 personas que ha generado un amplio rechazo vecinal. En este sentido, el portavoz del grupo liberal, Daniel Pamplona, ha manifestado que “mostramos nuestra completa oposición a una cesión de este patio de la Diputación a un particular para que pueda establecer una terraza y explotar el espacio económicamente, es evidente que esta maniobra no tiene por objeto el interés público”. Además, ha indicado que ante la posibilidad que la Diputación se desprenda de este espacio el Ayuntamiento “tiene que posicionarse para reclamarlo para la ciudad y así obtener un nuevo enlace entre la calle del Sac con la subida de Sant Martí, darle otros usos que beneficien al conjunto de la ciudadanía o convertirlo en un espacio de memoria histórica destinado a las víctimas gerundenses de ETA”.

Pamplona ha cuestionado el papel de la Diputación en este asunto al considerar que es un organismo supramunicipal que debería velar por los intereses del conjunto de la ciudadanía de la provincia “pero regalando este espacio al propietario del Odeon para que saque beneficio económico individual no se repercutirá en el bienestar de los gerundenses y, además, vulnera el principio de igualdad”.  “No nos oponemos a iniciativas privadas para reactivar el comercio pero sí a una cesión de espacios que va más allá de un mero acuerdo práctico”, ha indicado.

El portavoz naranja ha querido recordar que precisamente el barri Vell soporta “una gran congestión, una masificación de actos y espectáculos en detrimento de otros barrios y una gran presencia de establecimientos de restauración y ocio que ha generado problemas de convivencia con los vecinos”. Precisamente, el hecho que el antiguo teatro Odeon se quiera destinar a un nuevo establecimiento de restauración para 400 personas ha generado “una fuerte crítica vecinal porque temen problemas de congestión, densidad de tráfico, afluencia de personas y conflictos de convivencia por la saturación”.