• El portaveu municipal, Héctor Amelló, reclama la redacció d’un reglament de participació ciutadana per a definir els mecanismes institucionals que facilitin la intervenció dels veïns i entitats

Figueres, dimarts 26 de novembre de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció per a ser debatuda en el pròxim ple proposant la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a permetre que els veïns puguin fer preguntes en els plens municipals i facilitar, al mateix temps, que les entitats locals tinguin el dret a presentar propostes pròpies perquè el ple es posicioni. L’objectiu de fons d’aquesta iniciativa és “facilitar la participació de la ciutadania en la presa de decisions”, ha resumit Amelló.

Considera el regidor que el ROM ha d’adaptar-se a les dinàmiques de l’activitat municipal actuals “i això exigeix acomodar la normativa per a satisfer les cada vegada més exigents demandes de participació ciutadana”, ha explicat. És per aquesta raó que més enllà de la modificació del ROM, el regidor liberal també ha reclamat la redacció d’un reglament de participació ciutadana en el termini de sis mesos des de l’aprovació de la moció. Aquest reglament haurà d’establir el sistema de participació, “com per exemple que els ciutadans remetin les preguntes dos dies abans de la celebració del ple perquè puguin ser respostes sense excuses o presentar propostes que siguin de competència municipal”, entre altres situacions.

“La corporació municipal és el millor lloc per a facilitar la participació de la ciutadania i les associacions en la gestió de la cosa pública donada la seva proximitat i accessibilitat”, ha indicat el regidor liberal abans de recordar que és precisament aquesta participació dels ciutadans en els assumptes públics el que “incrementa, millora i renova la democràcia, enforteix la societat civil i fa que la gestió pública sigui més transparent”.

 

 

Cs Figueres propone modificar el Reglamento Municipal para que los vecinos puedan participar en el pleno municipal y las entidades presentar propuestas

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, reclama la redacción de un reglamento de participación ciudadana para definir los mecanismos institucionales que faciliten la intervención de los vecinos y entidades

Figueres, martes 26 de noviembre de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno en la que propone la modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para permitir que los vecinos puedan hacer preguntas en los plenos municipales y facilitar, al mismo tiempo, que las entidades locales tengan el derecho a presentar propuestas propias para que el pleno se posicione. El objetivo de fondo de esta iniciativa es “facilitar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones”, ha resumido Amelló.

Considera el concejal que el ROM debe adaptarse a las dinámicas de la actividad municipal actuales “y ello exige acomodar la normativa para satisfacer las cada vez más exigentes demandas de participación ciudadana”, ha explicado. Es por esta razón que más allá de la modificación del ROM, el concejal liberal también ha reclamado la redacción de un reglamento de participación ciudadana en el plazo de seis meses desde la aprobación de la moción. Dicho reglamento deberá establecer el sistema de participación, “como por ejemplo que los ciudadanos remitan las preguntas dos días antes de la celebración del pleno para que puedan ser respondidas sin excusas o presentar propuestas que sean de competencia municipal”, entre otras situaciones.

“La corporación municipal es el mejor lugar para facilitar la participación de la ciudadanía y las asociaciones en la gestión de lo público dada su cercanía y accesibilidad”, ha indicado el concejal liberal antes de recordar que es precisamente esta participación de los ciudadanos en los asuntos públicos lo que “incrementa, mejora y renueva la democracia, fortalece la sociedad civil y hace que la gestión pública sea más transparente”.