• La portaveu taronja, Maria Pau García manifesta el seu compromís amb la transparència en l’administració pública i afirma que“els sarrianencs tenen dret a saber en què s’inverteixen els seus diners”

Sarrià de Ter, dijous 18 de juliol de 2019.- La regidora de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Sarrià de Ter, Maria Pau García, ha sol·licitat que en el proper ple municipal s’inclogui com a assumpte urgent el debat d’una moció per a posar en marxa una auditoria integral de la gestió de l’Ajuntament que inclogui els darrers quatre anys. En aquest sentit, Maria Pau García ha recordat que uns dels compromisos del seu partit amb la ciutadania es garantir la transparència en l’activitat de l’administració pública per tal de mantenir la confiança de la societat.

La moció presentada demana la realització d’una auditoria financera i de compliment de la legalitat dels últims 4 anys  de govern municipal, així com una auditoria operativa que inclogui una auditoria d’economia i eficiència i una auditoria de sistemes i procediments relativa a l’últim exercici del 2018. Segons l’escrit presentat, el termini per a realitzar l’auditoria finalitzarà al desembre de 2019.

García ha declarat que els resultats hauran d’estar publicats a la pàgina web de l’ajuntament   i es donarà la suficient i necessària difusió “perquè els sarrianencs han de tenir accés a la informació i poder consultar-la en qualsevol moment”. Segons García, el grup municipal de Ciutadans a Sarrià de Ter treballarà per garantir administracions transparents ja que “els ciutadans tenen dret a saber quant, com, on i de quina manera es gasta fins l’últim cèntim dels diners dels seus impostos”.

 

 

Ciudadanos Sarrià de Ter pide realizar una auditoría integral de gestión del Ayuntamiento que incluya los últimos cuatro años

  • La portavoz naranja, María Pau García manifiesta su compromiso con la transparencia en la administración pública y afirma que “los sarrianencs tienen derecho a saber en qué se invierten su dinero”

Sarrià de Ter, jueves 18 de julio de 2019.- La concejal de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Sarrià de Ter, María Pau García, ha solicitado que en el próximo pleno municipal se incluya como asunto urgente el debate de una moción para poner en marcha una auditoría integral de la gestión del Ayuntamiento que incluya los últimos cuatro años. En este sentido, María Pau García ha recordado que unos de los compromisos de su partido con la ciudadanía pasa por garantizar la transparencia en la actividad de la administración pública para mantener la confianza de la sociedad.

La moción presentada pide la realización de una auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad de los últimos 4 años de gobierno municipal, así como una auditoría operativa que incluya una auditoría de economía y eficiencia y una auditoría de sistemas y procedimientos relativa al último ejercicio del 2018. Según el escrito presentado, el plazo para realizar la auditoría finalizará en diciembre de 2019.

García ha declarado que los resultados tendrán que estar publicados en la página web del ayuntamiento y se dará la suficiente y necesaria difusión “para que los sarrianencs puedan tener acceso a la información y puedan consultarla en cualquier momento”. Según García, el grupo municipal de Ciudadnaos en Sarrià de Ter trabajará para garantizar administraciones transparentes puesto que “los ciudadanos tienen derecho en saber cuánto, como, donde y de qué manera se gasta hasta el último céntimo del dinero de sus impuestos”.