• El portaveu municipal*, Daniel Pamplona, demana una auditoria de línies elèctriques, que l’ajuntament es personi contra els defraudadors i garantir el servei a qui està al corrent

Girona, dimecres 17 de juliol de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple municipal en la que proposa un seguit d’actuacions per a resoldre els problemes de subministrament elèctric que pateixen alguns barris de la ciutat “de forma continuada i des de fa molt temps”. En aquest sentit, Pamplona ha recordat que “la immensa majoria dels veïns dels barris afectats tenen els contractes i els subministraments que els corresponen” i per aquesta raó considera injust que qui està al corrent de pagament pateixi interrupcions constants del fluid elèctric i el govern municipal no s’impliqui el suficient per resoldre-ho.

En la moció presentada, la formació liberal reclama la sol·licitud d’una auditoria sobre l’estat de les instal·lacions, consums, potències i incidències del servei de subministrament elèctric a la companyia subministradora; la garantia del subministrament elèctric als abonats que hagin patit talls elèctrics; l’impuls d’una campanya informativa sobre els riscos de seguretat en que poden derivar la incorrecta manipulació de quadres elèctrics; la possibilitat que l’Ajuntament es personi com acusació particular contra aquells individus que manipulin dispositius o es dediquin a activitats il·lícites com el cultiu de marihuana; instar la companyia subministradora a la revisió periòdica de la xarxa; i analitzar si les inspeccions periòdiques de línies s’han de fer amb reforç dels cossos i forces de seguretat per tal de garantir la feina dels operaris sense pressions o disfuncions per motius de pressió.

Pamplona ha indicat que, a priori, la potència de l’escomesa dels barris compleixen amb les potències contractades i que els talls de llum es produeixin fonamentalment per sobreconsum o mal ús de la xarxa. Per aquest motiu, ha insistit en la necessitat de treballar en la direcció esbossada per la moció per solucionar els problemes de subministrament a Girona i combatre el frau elèctric.

 

 

Ciudadanos Girona presenta una moción para solucionar los problemas de suministro eléctrico que sufren algunos barrios de la ciudad

  • El portavoz municipal*, Daniel Pamplona, pide una auditoría de tendidos eléctricos, que el ayuntamiento se persone contra los defraudadores y garantizar el servicio a quien está al corriente

Girona, miércoles 17 de julio de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno municipal en la que propone una serie de actuaciones para resolver los problemas de suministro eléctrico que sufren algunos barrios de la ciudad “de forma continuada y desde hace mucho tiempo”. En este sentido, Pamplona ha recordado que “la inmensa mayoría de los vecinos de los barrios afectados tienen los contratos y los suministros que les corresponden” y por esta razón considera injusto que quién está al corriente de pago sufra interrupciones constantes del fluido eléctrico y el gobierno municipal no se implique lo suficiente para resolverlo.

En la moción presentada, la formación liberal reclama la solicitud de una auditoría sobre el estado de las instalaciones, consumos, potencias e incidencias del servicio de suministro eléctrico a la compañía suministradora; la garantía del suministro eléctrico a los abonados que hayan sufrido cortes eléctricos; el impulso de una campaña informativa sobre los riesgos de seguridad en que pueden derivar la incorrecta manipulación de cuadros eléctricos; la posibilidad que el Ayuntamiento se persone como acusación particular contra aquellos individuos que manipulen dispositivos o se dediquen a actividades ilícitas como el cultivo de marihuana; instar a la compañía suministradora a la revisión periódica de la red; y analizar si las inspecciones periódicas de líneas se tienen que hacer con refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizar el trabajo de los operarios sin presiones o disfunciones por motivos de presión.

Pamplona ha indicado que, a priori, la potencia de la acometida de los barrios cumple con las potencias contratadas y que los cortes de luz se producen fundamentalmente por sobreconsumo o mal uso de la red. Por este motivo, ha insistido en la necesidad de trabajar en la dirección esbozada en la moción para solucionar los problemas de suministro en Girona y combatir el fraude eléctrico.