• L’alcaldable, Jaume Vizern, també proposa l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica als propietaris que utilitzin cotxe elèctric

Olot, dijous 16 de mayo de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Olot, Jaume Vizern, ha anunciat que impulsarà una mesura per fomentar el reciclatge i que consistirà en “recompensar a totes les associacions de veïns amb l’import equivalent a la venda del vidre reciclat que es reculli en cadascuna d’elles”. L’objectiu d’aquesta mesura és que l’import aconseguit pel reciclatge de vidre s’inverteixi directament en cada associació veïnal per a la millora i renovació dels equipaments públics que puguin mancar en cada barri “com equipaments infantils, bancs, jardineres, papereres i altres béns que necessitin”. El candidat taronja ha assegurat que aquesta és una mesura “que permetrà incrementar el volum de recollida selectiva de vidre actual”.

També en matèria de preservació del medi ambient, Vizern ha remarcat una altra de les propostes que du al programa electoral i que consisteix a eximir del pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica “a tots els vehicles elèctrics que es matriculin a la ciutat.” El candidat taronja ha considerat que d’aquesta manera l’administració local “dóna un primer pas per tal d’ajudar els veïns a adquirir vehicles menys contaminants i evitar que tributin el mateix impost que la resta de vehicles”. A més, Vizern ha proposat que els vehicles elèctrics disposin de gratuïtat durant dues hores en els aparcaments de zona blava.

 

 

Ciudadanos Olot propone recompensar a las asociaciones de vecinos con el importe del vidrio que reciclen para que lo inviertan en mejoras de los barrios

  • El alcaldable, Jaume Vizern, también propone la exención del impuesto de vehículos de tracción mecánica a los propietarios que utilicen coche eléctrico

Olot, jueves 16 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Olot, Jaume Vizern, ha anunciado que impulsará una medida para fomentar el reciclaje y que consistirá en “recompensar a todas las asociaciones de vecinos con el importe equivalente a la venta del vidrio reciclado que se recoja en cada una de ellas”. El objetivo de esta medida es que el importe conseguido por el reciclaje de vidrio se invierta directamente en cada asociación vecinal para la mejora y renovación de los equipamientos públicos que puedan carecer en cada barrio “como equipaciones infantiles, bancos, jardineras, papeleras y otros bienes que necesiten”. El candidato naranja ha asegurado que esta es una medida “que permitirá incrementar el volumen de recogida selectiva de vidrio actual”.

También en materia de preservación del medio ambiente, Vizern ha remarcado otra de las propuestas que lleva en el programa electoral y que consiste al eximir del pago del impuesto de vehículos de tracción mecánica “a todos los vehículos eléctricos que se matriculen en la ciudad.” El candidato naranja ha considerado que de este modo la administración local “da un primer paso para ayudar los vecinos a adquirir vehículos menos contaminantes y evitar que tributen el mismo impuesto que el resto de vehículos”. Además, Vizern ha propuesto que los vehículos eléctricos dispongan de gratuidad durante dos horas en los aparcamientos de zona azul.