• El portaveu municipal, Jordi Hernández, indica que és una“qüestió de garantir l’accessibilitat universal de totes les persones en qualsevol entorn”

Lloret de Mar, divendres 25 de maig de 2018.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) Lloret ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple municipal en la que sol·licita a l’Ajuntament que incorpori sistemes de senyalització clars i senzills per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista en tots els edificis públics. “És evident que, tot i els avenços aconseguits, actualment la societat no compta amb les condicions necessàries per facilitar la superació de les barreres cognitives per persones amb autisme en la seva vida quotidiana”, ha explicat el portaveu de la formació taronja, Jordi Hernández.

El grup taronja vol que l’Ajuntament compti amb l’assessorament de professionals i associacions qualificades per incorporar Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) que permetin la circulació segura i autònoma de persones amb autisme. A més, segons Hernández, la moció “no només busca implantar aquests sistemes en edificis públics, d’entitats, associacions o centres escolars sinó que també pretén que els comerços, oficines, locals i empreses de Lloret s’hi sumin”.

“És una qüestió de garantir l’accessibilitat universal de totes les persones en qualsevol entorn, independentment de les seves capacitats, necessitats o expectatives”, ha indicat Hernández. Per aquesta raó, ha insistit en la importància d’aquesta mesura per tal d’adaptar el disseny dels entorns de Lloret “a les necessitats i habilitats de les persones amb autisme” de la mateixa manera que s’ha fet amb altres col·lectius “eliminant les barreres arquitectòniques, per exemple”.

 

Cs Lloret propone que los edificios públicos y comercios de la villa incorporen pictogramas para las personas con autismo

  • El portavoz municipal, Jordi Hernández, indica que es una“cuestión de garantizar la accesibilidad universal de todas las personas en cualquier entorno”

Lloret de Mar, viernes 25 de mayo de 2018.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Lloret ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno municipal en la que solicita al Ayuntamiento que incorpore sistemas de señalización claros y sencillos para personas con Trastorno del Espectro Autista en todos los edificios públicos. “Es evidente que, a pesar de los adelantos conseguidos, actualmente la sociedad no cuenta con las condiciones necesarias para facilitar la superación de las barreras cognitivas para personas con autismo en su vida cotidiana”, ha explicado el portavoz de la formación naranja, Jordi Hernández.

El grupo naranja quiere que el Ayuntamiento cuente con el asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas para incorporar Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) que permitan la circulación segura y autónoma de personas con autismo. Además, según Hernández, la moción “no sólo busca implantar estos sistemas en edificios públicos, de entidades, asociaciones o centros escolares sino que también pretende que los comercios, oficinas, locales y empresas de Lloret se sumen”.

“Es una cuestión de garantizar la accesibilidad universal de todas las personas en cualquier entorno, independientemente de sus capacidades, necesidades o expectativas”, ha indicado Hernández. Por esta razón, ha insistido en la importancia de esta medida para adaptar el diseño de los entornos de Lloret “a las necesidades y habilidades de las personas con autismo” del mismo modo que se ha hecho con otros colectivos “eliminando las barreras arquitectónicas, por ejemplo”.