• Les mesures inclouen separar els imputats per corrupció, realitzar una auditoria dels comptes del 2017, garantir la neutralitat institucional i realitzar una declaració públic d’increment de patrimoni

Blanes, dilluns 23 d’abril de 2018.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Blanes ha avançat que es mostra favorable a negociar els pressupostos municipals si el govern local firma un acord per a la regeneració democràtica, la transparència i el bon govern. El portaveu taronja, Sergio Atalaya, ha assegurat que es tracta “d’un decàleg perfectament assumible i que demostraria la bona voluntat del govern per arribar a un acord”.

Atalaya ha retret al govern en minoria del PSC que “presenti un pressupost amb 6 mesos de retard i pretenguin aprovar-lo amb 10 dies sense marge per negociar”. Tanmateix, ha indicat que Blanes “no pot estar amb pressupostos prorrogats durant dos anys” i per aquesta raó es mostra disposat a “treballar-los de forma conjunta si es compromet amb l’acord de regeneració”.

El regidor taronja ja ha fet arribar el decàleg que comprèn “els compromisos que assumiria el govern” i que consten de: l’elaboració mensual d’un estat d’execució pressupostària; la realització d’una audiència pública quadrimestral; la redacció d’un document trimestral amb les desviacions pressupostàries; una auditoria d’economia i eficiència de l’any 2017; l’elaboració d’un codi de conducta i bones pràctiques per als polítics municipals; el compromís per a la neutralitat política a l’espai públic; la separació immediata dels càrrecs imputats per corrupció; ampliar les incompatibilitats d’alcaldes i regidors perquè durant els dos anys posteriors al seu cessament no puguin treballar per empreses a les que l’Ajuntament hagi entregat contractes; que els membres del govern facin una declaració pública d’increment de patrimoni; i es publiquin les agendes dels regidors a la seu electrònica.

“Considerem que són mesures de sentit comú i no entendríem que el govern en minoria del PSC rebutgés una proposta que faria molt més transparent la tasca dels càrrecs electes a l’Ajuntament i permetria desencallar els pressupostos”, ha puntualitzat Atalaya.

 

Cs Blandas exige al gobierno que firme un acuerdo para la regeneración democrática antes de negociar los presupuestos

  • Las medidas incluyen separar a los imputados por corrupción, realizar una auditoría de las cuentas del 2017, garantizar la neutralidad institucional y realizar una declaración público de incremento de patrimonio

Blanes, lunes 23 de abril de 2018.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs)  en Blanes ha avanzado que se muestra favorable a negociar los presupuestos municipales si el gobierno local firma un acuerdo para la regeneración democrática, la transparencia y el buen gobierno. El portavoz naranja, Sergio Atalaya, ha asegurado que se trata “de un decálogo perfectamente asumible y que demostraría la buena voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo”.

Atalaya ha reprochado al gobierno en minoría del PSC que “presente un presupuesto con 6 meses de retraso y pretendan aprobarlo en 10 días y sin margen para negociar”. Aun así, ha indicado que Blanes “no puede estar con presupuestos prorrogados durante dos años” y por esta razón se muestra dispuesto a “trabajarlos de forma conjunta si se compromete con el acuerdo de regeneración”.

El concejal naranja ya ha hecho llegar el decálogo que comprende “los compromisos que asumiría el gobierno” y que constan de: la elaboración mensual de un estado de ejecución presupuestaria; la realización de una audiencia pública cuatrimestral; la redacción de un documento trimestral con las desviaciones presupuestarias; una auditoría de economía y eficiencia del año 2017; la elaboración de un código de conducta y buenas prácticas para los políticos municipales; el compromiso para la neutralidad política en el espacio público; la separación inmediata de los cargos imputados por corrupción; ampliar las incompatibilidades de alcaldes y regidores para que durante los dos años posteriores a su cese no puedan trabajar para empresas a las que el Ayuntamiento haya entregado contratos; que los miembros del gobierno hagan una declaración pública de incremento de patrimonio; y se publiquen las agendas de los concejales en la sede electrónica.

“Consideramos que son medidas de sentido común y no entenderíamos que el gobierno en minoría del PSC rechazara una propuesta que haría mucho más transparente la tarea de los cargos electos al Ayuntamiento y permitiría desencallar los presupuestos”, ha puntualizado Atalaya.