Castel visitant una granja

Cornellà de Terri, dijous 14 de desembre de 2017. El candidat de Ciutadans (Cs) al Parlament per Girona, Jean Castel, ha manifestat la necessitat de realitzar“polítiques d’incentiu a la ramaderia, que s’ha vist castigada amb el canvi cadastral de les granges”. Ho ha explicat després d’una reunió sectorial mantinguda en una explotació ramadera de Cornellà de Terri en la que també ha recordat que el 2015 es va equiparar el valor de les construccions agrícoles amb les naus industrials i això ha comportat “noves despeses per als ramaders.”

Castel ha senyalat la importància d’aquest sector perquè genera “llocs de treball directes i indirectes” i per això ha qüestionat que la conselleria d’Agricultura “no hagi mirat més enllà del procés” quan el sector ramader “necessita propostes concretes”. Tampoc ha oblidat referir-se a la fauna salvatge i el combat del senglar mitjançant “la construcció de petits abeuradors a mitja i alta muntanya” que evitin que baixin als camps de conreu i els de pastura.

Finalment, Castel ha senyalat la necessitat d’”acaronar” la ramaderia extensiva per tractar-se d’un sector clau a la província però no oblida que es troba afectat per condicionants externs, com “la sequera actual que ha deixat l’herba de pastura a ras de terra”, i per això el sector necessita “impuls i incentius des d’una administració que sigui propera”.

 

 

Jean Castel (Cs): “Hacen falta políticas de incentivo a la ganadería, que se ha visto castigada con el cambio de catastral de las granjas”

• El candidato de Cs al Parlament por Girona recuerda que el 2015 se equiparó el valor de las construcciones agrícolas con las naves industriales

Cornellà de Terri, jueves 14 de diciembre de 2017. El candidato de Ciutadans (Cs) al Parlament por Girona, Jean Castel, ha manifestado la necesidad de realizar“políticas de incentivo a la ganadería, que ha visto castigada con el cambio catastral de las granjas”. Lo ha explicado después de una reunión sectorial mantenida en una explotación ganadera de Cornellà de Terri en la cual también ha recordado que el 2015 se equiparó el valor de las construcciones agrícolas con las naves industriales y esto ha comportado “nuevos gastos para los ganaderos”.

Castel ha señalado la importancia de este sector porque genera “puestos de trabajo directos e indirectos” y por eso ha cuestionado que la conselleria de Agricultura“no haya mirado más allá del proceso” cuando el sector ganadero “necesita propuestas concretas”. Tampoco ha olvidado referirse a la fauna salvaje y combatir al jabalí mediante “la construcción de pequeños abrevaderos a media y alta montaña” que eviten que bajen a los campos de cultivo y los de pasto.

Finalmente, Castel ha señalado la necesidad de “mirar” la ganadería extensiva para tratarse de un sector clave a la provincia pero no olvida que se encuentra afectado por condicionantes externos, como “la sequía actual que ha dejado la hierba de pasto a ras de tierra”, y por eso el sector necesita “impulso e incentivos desde una