• Vito García (portaveu municipal de Cs): “Ens semblava imprescindible disposar d’aquesta figura perquè els veïns hi puguin recórrer davant el mal funcionament dels serveis municipals”

Santa Cristina d’Aro, divendres 26 de febrer de 2021.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, Vito García, ha mostrat la seva satisfacció després que aquesta setmana el ple municipal hagi acordat, per unanimitat, la creació de la figura del Síndic municipal, tal com va proposar el regidor taronja en una moció debatuda dimecres. “Ens semblava imprescindible disposar d’aquesta figura, que actua amb independència i objectivitat davant l’administració, i a la qual es podran dirigir els veïns de la població per a queixar-se pel mal funcionament dels serveis municipals i intervenir en els conflictes que mantinguin amb l’Ajuntament”, ha expressat el regidor.

La moció aprovada especifica que el Síndic municipal serà escollit i nomenat pel ple de la corporació amb el vot majoritari de 4/5 parts dels regidors i “ara haurem de consensuar el reglament del Síndic entre tots els grups amb representació i elevar-lo a ple per aprovar-lo”. Per al portaveu liberal la creació de la figura del Síndic municipal era indispensable després de quedar aprovat el mes de gener passat un Codi de conducta de càrrecs municipals en el qual es recullen els principis ètics d’actuació i les normes de conducta que han de regir la seva activitat. “Per a vetllar i garantir que aquests principis es compleixen, tant pels òrgans de govern com pels funcionaris municipals, vèiem imprescindible crear la figura del Síndic, per ser qui supervisarà la correcta prestació dels serveis municipals, examinarà els plens i els drets dels regidors i supervisarà els requeriments de qualsevol veí que vegi vulnerats els seus drets per part de l’Administració”, ha explicat.

 

 

Cs Santa Cristina d’Aro consigue que el pleno apruebe la creación del Síndico municipal para velar por los derechos de los ciudadanos

  • Vito García (portavoz municipal de Cs): “Nos parecía imprescindible disponer de esta figura para que los vecinos puedan recurrir ante el mal funcionamiento de los servicios municipales”

Santa Cristina d’Aro, viernes 26 de febrero de 2021.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro Vito García ha mostrado su satisfacción después que esta semana el pleno municipal haya acordado, por unanimidad, la creación de la figura del Síndico municipal, tal y como propuso el concejal naranja en una moción debatida el pasado miércoles. “Nos parecía imprescindible disponer de esta figura, que actúa con independencia y objetividad ante la administración, y a la que se podrán dirigir los vecinos de la población para quejarse por el mal funcionamiento de los servicios municipales y mediar en los conflictos que mantengan con el Ayuntamiento”, ha expresado el concejal.

La moción aprobada especifica que el Síndico municipal será elegido y nombrado por el pleno de la corporación con el voto mayoritario de 4/5 partes de los concejales y “ahora deberemos consensuar el reglamento del Síndico entre todos los grupos con representación y elevarlo a pleno para aprobarlo”. Para el portavoz liberal la creación de la figura del Síndico municipal era indispensable tras quedar aprobado el pasado mes de enero un Código de conducta de cargos municipales en el cuál se recogen los principios éticos de actuación y las normas de conducta que han de regir su actividad. “Para velar y garantizar que estos principios se cumplen, tanto por los órganos de gobierno como por los funcionarios municipales, veíamos imprescindible crear la figura del Síndico, por ser quién supervisará la correcta prestación de los servicios municipales, examinará los plenos y los derechos de los concejales y supervisará los requerimientos de cualquier vecino que vea vulnerados sus derechos por parte de la Administración”, ha explicado.