• El portaveu liberal, Héctor Amelló, proposa ajudes directes als establiments afectats perquè puguin pagar a proveïdors, hipoteques i subministraments

Figueres, dijous 22 d’octubre de 2020.- “La situació de crisi sanitària ha fet que al voltant d’un 60% de les empreses d’oci nocturn a tota Espanya hagin estat abocades a la fallida, i Figueres no s’escapa d’aquesta situació que també afecta a restaurants i locals musicals”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, per anunciar la presentació d’una moció en la qual demanarà al govern local que dins el pla de reactivació econòmica inclogui un pla de rescat específic per al sector de l’oci nocturn, restauració i locals musicals de la ciutat. “La Generalitat de Catalunya ha promogut mesures i resolucions com el tancament dels locals d’oci nocturn i restauració sense tenir en compte el diàleg amb el sector i les mesures preses per a pal·liar la situació econòmica d’aquests negocis són insuficients”, ha argumentat.

En el cas concret de Figueres, Amelló ha demanat que aquest pla de rescat “hauria d’introduir-se dins del pla de reactivació econòmica que ja es va aprovar al juliol” i, al seu torn, hauria de contemplar ajudes directes als establiments afectats amb l’objectiu que puguin fer front als pagaments més immediats com són a proveïdors, lloguers, hipoteques i subministraments. “D’aquesta manera mostraríem realment que estem donant suport al col·lectiu de negocis de restauració, bars i restaurants davant les mesures restrictives que estan impedint totalment o parcialment la seva activitat”, ha explicat.

El portaveu liberal també ha anunciat que en la moció proposarà que s’insti el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a l’elaboració del corresponent pla de suport per al sector de l’hostaleria, de l’oci nocturn, la restauració i els locals musicals que, entre altres coses, “contempli l’extensió de l’ajornament dels tributs i de la Seguretat Social i de les moratòries sobre els préstecs personals, la recuperació de la prestació extraordinària per cessaments d’activitat per als autònoms que hagin de tancar el seu negoci o vegin desplomar-se els seus ingressos per les restriccions i l’ampliació de les ajudes extraordinàries per als ERTOs fins al moment en què es pugui recuperar la situació prèvia a l’impacte de la crisi del Covid-19”, ha exposat. La mateixa proposta també serà reclamada al Govern de la Generalitat “perquè és important evitar que aquestes empreses i els llocs de treball que generen desapareguin”.

 

 

Cs Figueres pide un plan de rescate específico para el sector del ocio nocturno, restauración y locales musicales

  • El portavoz liberal Héctor Amelló propone ayudas directas a los establecimientos afectados para que puedan pagar a proveedores, hipotecas y suministros

Figueres, jueves 22 de octubre de 2020.- “La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra, y Figueras no se escapa de esta situación, que también afecta a restaurantes y locales musicales”. De ese modo se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Figueres Héctor Amelló para anunciar la presentación de una moción en la que pedirá al gobierno local que en el plan de reactivación económica incluya un plan de rescate específico para el sector del ocio nocturno, restauración y locales musicales de la ciudad.  “La Generalitat de Cataluña ha promovido medidas y resoluciones como el cierre de los locales de ocio nocturno y restauración sin tener en cuenta el diálogo con el sector y las medidas tomadas para paliar la situación económica de estos negocios son insuficientes”, ha argumentado.

En el caso concreto de Figueres, Amelló ha pedido que este plan de rescate “debería introducirse dentro del plan de reactivación económica que ya se aprobó en julio” y, a su vez, debería contemplar ayudas directas a los establecimientos afectados con el objetivo que puedan hacer frente a los pagos más inmediatos como son a proveedores, alquileres, hipotecas y suministros. “De esta forma mostraríamos realmente que estamos dando apoyo al colectivo de negocios de restauración, bares y restaurantes ante las medidas restrictivas que están impidiendo total o parcialmente su actividad”, ha explicado.

El portavoz liberal también ha anunciado que en la moción propondrá que se inste al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la elaboración del correspondiente plan de apoyo para el sector de la hostelería, del ocio nocturno, la restauración y los locales musicales que, entre otras cosas, “contemple la extensión del aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los préstamos personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por ceses de actividad para los autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por las restricciones y la ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTEs hasta el momento en que se pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis del Covid-19”, ha expuesto. La misma propuesta también será reclamada al Govern de la Generalitat “porqué es importante evitar que estas empresas y los puestos de trabajo que generan desaparezcan”.