• El portaveu liberal, Daniel Pamplona, indica que seria un ens complementari a l’oficina de captació de fons europeus que va proposar Ciutadans i el ple va aprovar per majoria absoluta

Dimarts, 2 de juny de 2020.- “La innovació, la internacionalització i la tecnologia són tres eixos de futur que permetran tant el creixement econòmic com la creació de ciutats sostenibles i integrades plenament en el marc europeu, un compromís ferm del projecte de Ciutadans”. D’aquesta manera s’ha expressat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, per a justificar la moció presentada per la formació taronja en la qual proposa la creació de la Investor Office, una oficina dedicada a la captació d’inversions de capital privat nacional i estranger per a projectes tecnològics i d’I+D+i que permetin, entre altres coses, dinamitzar l’economia i crear entorns favorables d’inversió, també en entorns clau com el sector turisme. Entre les comeses d’aquesta oficina hi haurà la preparació d’agendes de contacte amb empreses i socis locals que facilitin la creació de companyies, col·laborar en la cerca d’espais de treball professionals i agilitar tràmits.

“Girona ha d’orientar-se a ser un entorn atractiu, fàcil i dinàmic per als negocis i la captació d’inversors perquè la dinamització econòmica va més enllà del mercat local”, ha manifestat Pamplona per a emmarcar el projecte de la Investor Office. A més, ha afegit que aquesta proposta ha de funcionar de manera paral·lela a l’oficina municipal de captació de Fons Estructurals i d’Inversió Europeus per a ciutadans, pimes i entitats que va proposar Ciutadans i va ser aprovada per majoria absoluta en el ple de gener. “Totes dues oficines ens permetran una dualitat de captació de fons públics i privats que podrem invertir directament a la ciutat per a obtenir un major retorn econòmic i laboral”, ha remarcat el portaveu.

Per a Pamplona es tracta d’un projecte que haurà de posar-se en marxa “amb immediatesa”, entre altres raons perquè permetrà treballar en la minimització de la crisi generada pel Covid-19 “quan les previsions oficials ens estan indicant que el PIB es contraurà entre el 9,5% i el 12,4%, el Banc d’Espanya preveu que la xifra d’aturats arribi entre 18,3% i el 21,7% i la caiguda d’ingressos en les administracions pot arribar a ser de l’ordre del 7% a l’11% del PIB”. És per aquestes raons que Pamplona ha considerat inexcusable la posada en marxa de totes dues oficines perquè “les xifres no són positives i ens trobarem un escenari summament complex”.

“Tant les iniciatives públiques com les privades són importants i la combinació d’ambdues ens permetrà la creació de noves empreses, la captació de talent, la creació de nous llocs de treball i la dinamització econòmica de la ciutat”, ha remarcat Pamplona.

 

 

Cs Girona propone crear la Investor Office para la captación de inversiones de capital privado nacional y extranjero

  • El portavoz liberal, Daniel Pamplona, indica que sería un ente complementario a la oficina de captación de fondos europeos que propuso Ciudadanos y el pleno aprobó por mayoría absoluta

Martes, 2 de junio de 2020.- “La innovación, la internacionalización y la tecnología son tres ejes de futuro que permitirán tanto el crecimiento económico como la creación de ciudades sostenibles e integradas plenamente en el marco europeo, un compromiso firme del proyecto de Ciudadanos”. De esta manera se ha expresado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, para justificar la moción presentada por la formación naranja en la que propone la creación de la Investor Office, una oficina dedicada a la captación de inversiones de capital privado nacional y extranjero para proyectos tecnológicos y de I+D+i que permitan, entre otras cosas, dinamizar la economía y crear entornos favorables de inversión, también en entornos clave como el sector turismo. Entre los cometidos de dicha oficina estará el preparar agendas de contacto con empresas y socios locales que faciliten la creación de compañías, colaborar en la búsqueda de espacios de trabajo profesionales y agilizar trámites.

“Girona debe orientarse a ser un entorno atractivo, fácil y dinámico para los negocios y la captación de inversores porqué la dinamización económica va más allá del mercado local”, ha manifestado Pamplona para enmarcar el proyecto de la Investor Office. Además, ha añadido que esta propuesta debe funcionar de forma paralela a la oficina municipal de captación de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para ciudadanos, pymes y entidades que propuso Ciudadanos y fue aprobada por mayoría absoluta en el pleno de enero. “Ambas oficinas nos permitirán una dualidad de captación de fondos públicos y privados que podremos invertir directamente en la ciudad para obtener un mayor retorno económico y laboral”, ha remarcado el portavoz.

Para Pamplona se trata de un proyecto que deberá ponerse en marcha “con inmediatez”, entre otras razones porqué permitirá trabajar en la minimización de la crisis generada por el Covid-19 “cuando las previsiones oficiales nos están indicando que el PIB se contraerá entre el 9,5% y el 12,4%, el Banco de España prevé que la cifra de parados llegue entre 18,3% y el 21,7% y la caída de ingresos en las administraciones puede llegar a ser del orden del 7% al 11% del PIB”. Es por estas razones que Pamplona ha considerado inexcusable la puesta en marcha de ambas oficinas porque “las cifras no son positivas y nos vamos a encontrar un escenario sumamente complejo”.

“Tanto las iniciativas públicas como las privadas son importantes y la combinación de ambas nos permitirá la creación de nuevas empresas, la captación de talento, la creación de nuevos puestos de trabajo y la dinamización económica de la ciudad”, ha remarcado Pamplona.