• El portaveu liberal, Héctor Amelló, indica que hauria d’estar integrat per agents econòmics, socials, representants del teixit associatiu i polítics electes

Figueres, diumenge 3 de maig de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple en la qual proposa la creació d’un fòrum per a la reactivació i la reconstrucció econòmica i social de la ciutat per a fer front als estralls provocats per la Covid-19. “Les previsions del Govern són terribles i calculen una caiguda del PIB del 9,2%, un atur del 19% i aconseguir un deute del 115% i això suposa una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents que posa al límit a famílies, treballadors i autònoms i és el nostre deure actuar amb responsabilitat municipal i tractar de pal·liar els efectes del coronavirus”, ha justificat.

La proposta del regidor liberal passa per incorporar en aquest fòrum per a la reactivació i reconstrucció “a càrrecs electes amb representació en el consistori, els principals agents econòmics i socials de Figueres així com membres del teixit associatiu i la ciutadania”. El fòrum per a la reactivació i la reconstrucció tindrà per objecte elaborar propostes, accions i iniciatives que permetin minimitzar els efectes econòmics, socials i sanitaris de la ciutat; assegurar-se que s’executen les propostes; i elaborar un informe trimestral sobre l’estat de les mateixes. “Hem d’incidir des de l’administració local en la realització de mesures que permetin garantir el benestar dels ciutadans”, ha remarcat Amelló.

“És imprescindible afrontar importants canvis en els pressupostos municipals, aplicar moratòries en els impostos, flexibilitzar calendaris fiscals, impulsar mesures eficaces d’acompanyament per a les empreses, autònoms, emprenedors, comerç, hostaleria, sector turístic, mercats municipals, activitats culturals i esportives i tot el teixit productiu de la ciutat” ha explicat el regidor.

 

 

Cs Figueres propone la creación de un foro para la reactivación y la reconstrucción económica y social de la ciudad post Covid-19

  • El portavoz liberal, Héctor Amelló, indica que debería estar integrado por agentes económicos, sociales, representantes del tejido asociativo y políticos electos

Figueres, domingo 3 de mayor de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno en la que propone la creación de un foro para la reactivación y la reconstrucción económica y social de la ciudad para hacer frente a los estragos provocados por la Covid-19. “Las previsiones del Gobierno son terribles y calculan una caída del PIB del 9,2%, un paro del 19% y alcanzar una deuda del 115% y esto supone una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes que pone al límite a familias, trabajadores y autónomos y es nuestro deber actuar con responsabilidad municipal y tratar de paliar los efectos del coronavirus”, ha justificado.

La propuesta del concejal liberal pasa por incorporar en dicho foro para la reactivación y reconstrucción “a cargos electos con representación en el consistorio, los principales agentes económicos y sociales de Figueres así como miembros del tejido asociativo y la ciudadanía”. El foro para la reactivación y la reconstrucción tendrá por objeto elaborar propuestas, acciones e iniciativas que permitan minimizar los efectos económicos, sociales y sanitarios de la ciudad; asegurarse que se ejecutan las propuestas; y elaborar un informe trimestral sobre las mismas. “Debemos incidir desde la administración local en la realización de medidas que permitan garantizar el bienestar de los ciudadanos”, ha remarcado Amelló.

“Es imprescindible afrontar importantes cambios en los presupuestos municipales, aplicar moratorias en los impuestos, flexibilizar calendarios fiscales, impulsar medidas eficaces de acompañamiento para las empresas, autónomos, emprendedores, comercio, hostelería, sector turístico, mercados municipales, actividades culturales y deportivas y todo el tejido productivo de la ciudad” ha explicado el concejal.