• El portaveu liberal també sol·licita la celebració d’un ple monogràfic extraordinari sobre l’afectació del coronavirus a Girona

Girona, dijous 30 d’abril de 2020.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha anunciat que sol·licitarà la creació d’una comissió permanent de treball sobre la Covid-19 en la qual estiguin implicats “tots els actors socials, econòmics i polítics de la ciutat” amb l’objectiu de desenvolupar un programa “d’accions reparadores que permetin recuperar la normalitat perduda a causa del coronavirus”. “Volem que a la comissió hi estiguin integrats els agents socials, econòmics, el teixit associatiu i tots els partits amb representació consistorial per articular un programa consensuat de recuperació”, ha exposat.

Pamplona ha esbossat l’arquitectura de la comissió indicant que hauria de consistir en un fòrum de treball que valori les mesures preses fins al moment, ajudi a preparar les mesures de futur, i realitzi un seguiment permanent de les accions per a la reconstrucció i recuperació de l’activitat. En aquest sentit, ha indicat que la comissió també haurà de treballar en l’elaboració d’un protocol d’actuació “per a futures situacions d’alarma, com podria ser un rebrot del virus, i abastar tot el coneixement après durant la present crisi sanitària davant la possibilitat potencial d’un nou confinament”.

El portaveu liberal s’ha mostrat convençut que la proposta “obtindrà consens perquè són mesures de sentit comú, de suport a la institució i de lleialtat exigent amb els estàndards de transparència”. A més, ha afegit que, en paral·lel, també sol·licitarà la celebració d’un ple monogràfic extraordinari sobre l’afectació de la Covid-19 a la ciutat. “Ha de ser una acció informativa cap als ciutadans per explicar-los les accions que s’han dut a terme i, d’altra banda, la presentació de propostes i exposició de mesures a les quals els ciutadans es poden acollir”, ha declarat.

 

 

Cs Girona propone crear una comisión de trabajo con agentes sociales y políticos para desarrollar un programa de ayudas y recuperación post-Covid-19

  • El portavoz liberal también solicita la celebración de un pleno monográfico extraordinario sobre la afectación del coronavirus en Girona

Girona, jueves 30 de abril de 2020.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha anunciado que solicitará la creación de una comisión permanente de trabajo sobre la Covid-19 en la que estén implicados “todos los actores sociales, económicos y políticos de la ciudad” con el objetivo de desarrollar un programa “de acciones reparadoras que permitan recuperar la normalidad perdida a causa del coronavirus”. “Queremos que en la comisión estén integrados los agentes sociales, económicos, el tejido asociativo y todos los partidos con representación consistorial para articular un programa consensuado de recuperación”, ha expuesto.

Pamplona ha esbozado la arquitectura de la comisión indicando que debería consistir en un foro de trabajo que valore las medidas tomadas hasta el momento, ayude a preparar las medidas de futuro, y realice un seguimiento permanente de las acciones para la reconstrucción y recuperación de la actividad. En ese sentido, ha indicado que la comisión también deberá trabajar en la elaboración de un protocolo de actuación “para futuras situaciones de alarma, como podría ser un rebrote del virus, y abarcar todo el conocimiento aprendido durante la presente crisis sanitaria ante la posibilidad potencial de un nuevo confinamiento”.

El portavoz liberal se ha mostrado convencido que la propuesta “obtendrá consenso porqué son medidas de sentido común, de apoyo institución y de lealtad exigente con los estándares de transparencia”. Además, ha añadido que, en paralelo, también solicitará la celebración de un pleno monográfico extraordinario sobre la afectación de la Covid-19 en la ciudad. “Debe ser una acción informativa hacia los ciudadanos para explicar las acciones que se han llevado a cabo y, por otro lado, la presentación de propuestas y exposición de medidas a las que los ciudadanos se pueden acoger”, ha declarado.