• El portaveu municipal, Héctor Amelló, reclama un centre amb 120 places geriàtriques més altres 30 places de centre de dia

Figueres, dijous 28 de novembre de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a la ciutat de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció per a ser debatuda en el següent ple municipal en la qual proposa la construcció d’una residència per ancians al llarg de 2020 i reclama al govern local que centri tots els seus esforços a donar compliment d’aquesta demanda. “Esperem que ningú s’oposi a la nostra proposta de construir aquesta residència perquè és un projecte urgent i que es ve arrossegant des de fa una dècada”, ha indicat el regidor.

En la moció presentada, el regidor liberal reclama al govern municipal que insti a la Generalitat de Catalunya a realitzar tots els tràmits necessaris per a executar l’obra el 2020 i aconseguir que Figueres disposi d’un segon centre geriàtric públic amb 120 places més altres 30 places de centre de dia. “I si això no és possible que se signin els convenis, es compleixin els acords i es destinin partides entre els Serveis Territorials, la Fundació Salut Empordà i l’Ajuntament per a materialitzar la residència”, ha remarcat.

Per Amelló, la construcció d’aquesta nova residència per ancians és “de gran urgència donada l’evolució demogràfica de Figueres i el conjunt de l’Alt Empordà”. De fet, la ciutat de Figueres compta amb més de 6.700 persones majors de 65 anys, una taxa d’envelliment del 14,8% aproximadament i un índex de senectut (persones majors de 84 anys) superior al 17’6%, una xifra similar al conjunt de la comarca que té una taxa d’envelliment del 17’5% i un índex de senectut del 15,2%. “Aquestes dades demostren per si mateixes que la segona residència ha de ser una prioritat perquè l’envelliment demogràfic està plantejant una nova situació social que ha de ser atesa” ha finalitzat.

 

 

Amelló (Cs): “Esperamos que nadie se oponga a nuestra propuesta para construir una residencia para ancianos durante 2020”

  • El portavoz municipal, Héctor Amelló, reclama un centro con 120 plazas geriátricas más otras 30 plazas de centro de día

Figueres, jueves 28 de noviembre de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la ciudad de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción para ser debatida en el siguiente pleno municipal en la que propone la construcción de una residencia para ancianos a lo largo de 2020 y reclama al gobierno local que centre todos sus esfuerzos en dar cumplimiento a esta demanda. “Esperamos que nadie se oponga a nuestra propuesta de construir esta residencia porque es un proyecto urgente y que se viene arrastrando desde hace una década”, ha indicado el concejal.

En la moción presentada, el concejal liberal reclama al gobierno municipal que inste a la Generalitat de Catalunya a realizar todos los trámites necesarios para ejecutar la obra en 2020 y conseguir que Figueres disponga de un segundo centro geriátrico público con 120 plazas más otras 30 plazas de centro de día. “Y si eso no es posible que se firmen los convenios, se cumplan los acuerdos y se destinen partidas entre los Servicios Territoriales, la Fundació Salut Empordà y el Ayuntamiento para materializar la residencia”, ha remarcado.

Para Amelló, la construcción de esta nueva residencia para ancianos es “de gran urgencia dada la evolución demográfica de Figueres y el conjunto del Alt Empordà”. De hecho, la ciudad de Figueres cuenta con más de 6.700 personas mayores de 65 años, una tasa de envejecimiento del 14,8% aproximadamente y un índice de senectud (personas mayores de 84 años) superior al 17’6%, una cifra similar al conjunto de la comarca que tiene una tasa de envejecimiento del 17’5% y un índice de senectud del 15,2%. “Estos datos demuestran por sí solos que la segunda residencia debe ser una prioridad porque el envejecimiento demográfico está planteando una nueva situación social que debe ser atendida” ha finalizado.