• El portaveu municipal, Cristhian Ortiz, qüestiona que el govern operi “com un mercat persa” i programi inversions “a la brava” i com si fossin “un canvi de cromos”

Blanes, dimecres 23 d’octubre de 2019.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Blanes ha avançat que proposarà al govern i resta de l’oposició la creació d’una oficina de desenvolupament estratègic per a dissenyar les inversions i el pla de ciutat a 15 anys vista. El portaveu de la formació, Cristhian Ortiz, ha indicat que la idea sorgeix després de veure com en l’última reunió convocada amb tots els grups municipals “el govern operava com un mercat persa en el qual cadascú prioritzava unes inversions sense que aquestes tinguessin un objectiu concret a llarg termini per millorar Blanes, això no pot ser un canvi de cromos o una carta als reis mags”.

Per a Ortiz, l’oficina de desenvolupament estratègica ha de ser un òrgan que compti amb els regidors i un equip tècnic per assessorar en el desenvolupament de les inversions i projectes “per a evitar situacions com el desviament econòmic de la Ciutat Esportiva” i cenyir els projectes als objectius traçats. “En primer lloc hem de decidir quin tipus de ciutat volem ser, si volem prioritzar turisme, indústria, comerç o altres opcions i a partir d’aquí treballar amb objectius a llarg termini”, ha reivindicat.

El regidor liberal ha esbossat sintèticament de quina manera hauria de procedir-se per a començar a fer caminar l’oficina de desenvolupament estratègic. En primer lloc, “cal contemplar la recaptació municipal a 15-20 anys vista”, elaborar un informe de la tipologia de projectes que aquesta recaptació permetria realitzar, fer un diagnòstic de fortaleses i febleses del municipi i els seus barris i, sobre la base d’això, programar el pla de desenvolupament. “Considerem molt egoista fer inversions a la brava com fins ara, sense coneixements i sense un estudi darrere que recolzi el tipus de ciutat que busquem”, ha puntualitzat.

 

 

Cs Blanes propone crear una oficina de desarrollo estratégica para diseñar las inversiones y el plan de ciudad a 15 años

  • El portavoz municipal, Cristhian Ortiz, cuestiona que el gobierno opere “como un mercado persa” y programe inversiones “a la brava” y como si fueran “un cambio de cromos”

Blanes, miércoles 23 de octubre de 2019.- El  grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Blanes ha avanzado que propondrá al gobierno y resto de la oposición la creación de una oficina de desarrollo estratégica para diseñar las inversiones y el plan de ciudad a 15 años vista. El portavoz de la formación, Cristhian Ortiz, ha indicado que la idea surge después de ver como en la última reunión convocada con todos los grupos municipales “el gobierno operaba como un mercado persa en el que cada cuál priorizaba unas inversiones sin que éstas tuvieran un objetivo concreto a largo plazo para mejorar Blanes, esto no puede ser un cambio de cromos o una carta a los reyes magos”.

Para Ortiz, la oficina de desarrollo estratégica debe ser un órgano que cuente con los concejales y un equipo técnico para asesorar en el desarrollo de las inversiones y proyectos “para evitar situaciones como el desvío económico de la Ciutat Esportiva” y ceñir los proyectos a los objetivos trazados. “En primer lugar debemos decidir qué tipo de ciudad queremos ser, si queremos priorizar turismo, industria, comercio u otras opciones y a partir de ahí trabajar con objetivos a largo plazo”, ha reivindicado.

El concejal liberal ha esbozado sintéticamente de qué manera debería procederse para empezar a hacer andar la oficina de desarrollo estratégico. En primer lugar, “hay que contemplar la recaudación municipal a 15-20 años vista”, elaborar un informe de la tipología de proyectos que esa recaudación permitiría realizar, hacer un diagnóstico de fortalezas y debilidades del municipio y sus barrios y, en base a ello, programar el plan de desarrollo. “Consideramos muy egoísta hacer inversiones a la brava como hasta ahora, sin conocimientos y sin un estudio detrás que respalde el tipo de ciudad que buscamos”, ha puntualizado.