• El portaveu de la formació, Cristhian Ortiz, proposa la instal·lació de màquines de retorn d’envasos que permetin acumular punts per obtenir les bonificacions

Blanes, divendres 13 de setembre de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Blanes, Cristhian Ortiz, presentarà una moció en el proper ple municipal sol·licitant la col·locació de màquines de reciclatge d’envasos que, al mateix temps, permetin l’acumulació de punts als veïns perquè puguin bescanviar-los per bonificacions en diverses taxes o obtenir descomptes en el sistema de transport urbà o aparcament. “Creiem que un sistema així permetria contribuir de forma positiva a la gestió de residus i augmentar el volum de plàstic reciclat”, ha indicat Ortiz.

La proposta que es debatrà en el plenari passa per la instal·lació d’una màquina pilot de reciclatge d’envasos “per veure el seu impacte y programar la creació de punts verds de reciclatge en diversos punts de Blanes” i, paral·lelament, estudiar el millor sistema per repercutir l’augment de reciclatge en beneficis pels veïns. “Busquem que els tècnics ens diguin si és millor un sistema on cada veí introdueixi el seu DNI i acumuli punts per quilogram de plàstic reciclat, si és millor una targeta independent o un altre model”, ha exposat el regidor.

El regidor liberal ha indicat que la idea és crear un sistema de reciclatge que beneficiï també el contribuent de forma directa a través de bonificacions en l’impost de circulació, descomptes en el transport urbà o en aparcaments. “La idea és que més quilograms d’envasos reciclats, majors descomptes i bonificacions”, ha finalitzat Ortiz.

 

 

Ciudadanos Blanes propone compensar el reciclaje de envases con bonificaciones de tasas y descuentos en transporte público y aparcamiento

  • El portavoz de la formación, Cristhian Ortiz, propone la instalación de máquinas de retorno de envases que permitan acumular puntos para obtener las bonificaciones

Blanes, viernes 13 de septiembre de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Blanes, Cristhian Ortiz, presentará una moción en el próximo pleno municipal solicitando la colocación de máquinas de reciclaje de envases que, al mismo tiempo, permitan la acumulación de puntos a los vecinos para que puedan intercambiarlos por bonificaciones en varias tasas u obtener descuentos en el sistema de transporte urbano o aparcamiento. “Creemos que un sistema así permitiría contribuir de forma positiva a la gestión de residuos y aumentar el volumen de plástico reciclado”, ha indicado Ortiz.

La propuesta que se debatirá en el plenario pasa por la instalación de una máquina piloto de reciclaje de envases “para ver su impacto y programar la creación de puntos verdes de reciclaje en varios puntos de Blanes” y, paralelamente, estudiar el mejor sistema para repercutir el aumento de reciclaje en beneficios para los vecinos. “Buscamos que los técnicos nos digan si es mejor un sistema donde cada vecino introduzca su DNI y acumule puntos por kilogramo de plástico reciclado, si es mejor una tarjeta independiente u otro modelo”, ha expuesto el concejal.

El edil liberal ha indicado que la idea es crear un sistema de reciclaje que beneficie también al contribuyente de forma directa a través de bonificaciones en el impuesto de circulación, descuentos en el transporte urbano o en aparcamientos. “La idea es que a más kilogramos de envases reciclados, mayores descuentos y bonificaciones”, ha finalizado Ortiz.