• El portaveu municipal de Cs, Héctor Amelló, recorda que va acordar amb els veïns i amb Ciutadans solucionar els talls de llum i exigir una auditoria energètica

Figueres, divendres 23 de març de 2018.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció exigint al govern municipal que “compleixi els acords als quals es va comprometre amb els veïns de Juncària Parc Bosc, Sant Joan, el Culubret, les Vivendes del Parc i el Turó Baix-Nova Estació el març de 2017” segons els quals a l’octubre activaria les càmeres de seguretat, donaria als Mossos d’Esquadra competències compartides a la ciutat en matèria de civisme, convivència i denúncies de trànsit, exigiria a la companyia elèctrica comprovar l’estat de la xarxa subterrània i negociaria amb Vilafant i l’ACA el soterrament de la riera. “I no han fet res”, ha descrit el regidor.

Amelló ha recordat també que el ple municipal va aprovar el juliol una moció de Ciutadans “per garantir el subministrament elèctric a la zona oest i evitar els periòdics talls de llum” que, entre altres coses, exigia la realització d’una auditoria energètica de les línies d’alta tensió, es demanava un informe a Endesa sobre les deficiències en la línia de la zona oest i trobar una solució. “Malgrat l’aprovació de la moció amb el vot favorable de l’equip de govern, un any després sembla que no estan disposats a complir els acords als que es va arribar amb el seu consentiment”, ha lamentat.

És per aquestes raons que Ciutadans exigeix al govern convergent que “compleixi els acords, realitzi una assemblea oberta amb tots els veïns de la zona oest i convidi a Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra perquè tractin de forma tècnica els principals problemes que preocupen als veïns”.

 

 

Cs Figueres reclama al gobierno que cumpla los acuerdos de seguridad y suministro eléctrico pactados para la zona oeste

  • El portavoz municipal de Cs, Héctor Amelló, recuerda que acordó con los vecinos y con Ciudadanos a solventar los cortes de luz y exigir una auditoría energética

Figueres, viernes 23 de marzo de 2018.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción exigiendo al gobierno municipal que “cumpla los acuerdos a los que se comprometió con los vecinos de Juncària Parc Bosc, Sant Joan, el Culubret, les Vivendes del Parc y el Turó Baix-Nova Estació en marzo de 2017”  según los cuales en octubre activaría las cámaras de seguridad, daría a los Mossos d’Esquadra competencias compartidas en la ciudad en materia de civismo, convivencia y denuncias de tráfico, exigiría a la compañía eléctrica comprobar el estado de la red subterránea y negociaría con Vilafant y el ACA el soterramiento de la riera. “Y no han hecho nada”, ha descrito el concejal.

Amelló ha recordado también que el pleno municipal aprobó en julio una moción de Ciudadanos “para garantizar el suministro eléctrico en la zona oeste y evitar los periódicos cortes de luz” que, entre otras cosas, exigía la realización de una auditoría energética de las líneas de alta tensión, se pedía un informe a Endesa sobre las deficiencias en la línea de la zona oeste y la búsqueda de una solución.“A pesar de la aprobación de la moción con el voto favorable del equipo de gobierno, un año después parece que no están dispuestos a cumplir los acuerdos alcanzados con su consentimiento”, ha lamentado.

Es por estas razones que Ciudadanos exige al gobierno convergente que “cumpla los acuerdos, realice una asamblea abierta con todos los vecinos de la zona oeste e invite a Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra para que traten de forma técnica los principales problemas que preocupan a los vecinos”.