Figueres: assumptes urgents.

Un cop passats 20 mesos de les eleccions municipals, i després de la crisi política que ha acabat amb la ruptura de l’equip de govern (CIU i PSC), ens trobem amb un govern en minoria que necessitarà el recolzament d’altres grups per poder desenvolupar qualsevol política. El diàleg ha de ser la principal eina per tirar endavant un projecte que ciutat que atengui les necessitats i aspiracions dels ciutadans en aquesta nova etapa.

Amb la configuració actual i la impossibilitat de formar un govern de centre, moderat i respectuós amb la legalitat vigent; Ciutadans descarta la possibilitat d’entrar en cap pacte de govern perquè, qualsevol d’ells, suposaria un frau als nostres votants.

No obstant això, Ciutadans és partidari del diàleg com a eina de govern en tots els nivells de l’administració. En el nostre programa electoral ja plantejàvem temes importants amb els que ens proposàvem intentar arribar a acords.

És per això que volem plantejar a tots els grups els assumptes que considerem més urgents. Temes que es consideren  dramàtics per a alguns conciutadans als quals creiem que l’Ajuntament ha d’intentar ajudar i també projectes que, al nostre entendre, han de ser planificats per treballar en el que resta de mandat.

En concret, i per descomptat oberts a les propostes que altres grups puguin aportar,

proposem:

 

 • Serveis Socials i de Salut.

 

La política social municipal ha d’orientar-se a la creació d’eines de cohesió social per als ciutadans i de mecanismes assistencials pels més desfavorits. Aquesta política ha de generar instruments de superació de les desigualtats socials perquè els ciutadans que estiguin exclosos del benestar general de la població, bé per manca de recursos o per estar immersos en circuits de marginalitat, aconsegueixin superar la seva situació i integrar-se amb normalitat a la vida ciutadana. L’eix vertebrador de l’acció social municipal ha de ser la justícia social.

Es realitzarà, mitjançant els Serveis Socials de l’Ajuntament, una radiografia urgent de la pobresa a la nostra ciutat, i un pla d’actuació i assistència (coordinat amb les altres administracions) que comprengui mesures per pal·liar i resoldre les situacions detectades.

Es prioritzaran els següents àmbits:

 • Rescat a les famílies i pobresa energètica. Garantir, ja sigui mitjançant compra o lloguer, el compliment efectiu del dret a gaudir de un habitatge digne.
 • Famílies amb problemàtica social o risc d’exclusió social. Promoure mesures per a la inclusió social de les famílies.
 • Tercera Edat. Garantir una xarxa permanent d’assistència, visita i servei d’urgència als ancians que viuen sols. També es dissenyaran programes que afavoreixin un envelliment actiu i saludable de les persones majors, mitjançant la seva participació en activitats socials, esportives educatives i culturals.

 

 

 • Mesures de reactivació de l’economia i l’ocupació.

 

La major part dels grups han presentat al seu programa aquest tipus de mesures i Ciutadans està disposat a dialogar i consensuar totes aquelles que siguin realitzables.

Com a objectius estratègics establim:

 

 • Consolidació del Comerç Local de proximitat:

 

Protegir el manteniment del petit comerç de barri que garanteixi un adequat servei de proximitat als residents i recolzar els canvis legislatius en la Llei de Bases de Règim Local perquè es puguin implantar les àrees de desenvolupament comercial (BID).

 

 • Turisme: Creació del Consell Municipal de Turisme i aposta per un model turístic sostenible que garanteixi la convivència entre viatgers i residents, promovent un tipus de turisme de major qualitat, amb estades més llargues. Establir mesures perquè els beneficis del turisme reverteixin en tota la població.
 • Emprenedors i PIMES: Obertura d’una Oficina de l’Emprenedor amb l’objectiu de promoure noves activitats empresarials generadores d’ocupació i innovació tecnològica amb un alt valor afegit que potenciï el desenvolupament de l’economia i capti talent. També ha de servir de suport a la competitivitat de les PIMES locals fomentant programes de R+D+i.

 

D’altra banda proposem l’agilitació de llicències d’obra i obertura de nous comerços i empreses. També demanem facilitar ajudes en forma de bonificació d’impostos a les empreses que creïn llocs de treball, tant si són de nova creació, com si es tracta de comerços i hostaleria locals que els creïn obrint els diumenges.

A llarg termini, però d’inici immediat, proposem l’estudi per la creació d’un parc tecnològic. L’Ajuntament ja va treballar en aquest sentit durant la legislatura de 2007 a 2011. Es tracta d’un projecte ambiciós que, amb poca inversió, pot suposar un avanç i modernització importantíssim per a la nostra ciutat

 

 

 • Política pressupostària.

 

Ciutadans aposta per una política pressupostària rigorosa i austera. Per això, proposa estudiar la política pressupostària a seguir pel que resta de mandat. El superàvit és imprescindible ja que considerem la nostra obligació amortitzar deute, però també creiem necessari planificar  la despesa social i les inversions. Acordar un criteri en aquest tema facilitarà a tots el treball de deixar, a la fi del mandat, una ciutat més sanejada, més justa, i més competitiva.

Aquesta política pressupostària inclou:

  • Reducció d’assessors i alts càrrecs. Es reduirà al mínim imprescindible el nombre d’alts càrrecs i de confiança així com es limitarà el nombre d’assessors i empreses externes prioritzant l’aprofitament dels recursos i funcionaris públics capacitats per realitzar aquestes funcions.
  • Gestió eficaç de les subvencions. Establir normes clares i estrictes sobre la concessió de subvencions sobre la base de la utilitat social de les mateixes, garantint la fiscalització prèvia del motiu de subvenció.

 

 • Control de les desviacions pressupostàries. Implantació del control trimestral de les desviacions pressupostàries per àrea municipal, valorant els beneficis econòmics i socials de les accionis origen de les desviacions.
 • Limitar severament la despesa en publicitat, informes i propaganda.

 

 

 

 • Seguretat, Civisme i Convivència.

 

El control municipal sobre l’espai públic ha d’ocupar-se fonamentalment d’aquells aspectes que siguin necessaris per garantir la seguretat i la convivència, combatent els actes incívics, fent complir les normes i prenent mesures per prevenir el delicte. Per combatre les conductes incíviques no n’hi ha prou amb incrementar els efectius policials o endurir les penes per reincidència. També cal adoptar polítiques preventives mitjançant un sistema eficient de policia de barri i d’assistents socials que, treballant de manera conjunta amb les associacions de veïns, identifiquin i previnguin les situacions que puguin derivar en una falta de seguretat o de civisme.

 

 • Estudiar i aplicar mesures per a la transparència i la participació.

 

 • Pressupostos participatius. Fomentar una major implicació ciutadana en la confecció del pressupost municipal mitjançant la convocatòria d’una Audiència Pública perquè les diferents organitzacions socials, comunitats, etc. puguin realitzar aportacions al mateix document abans de la seva aprovació per el Ple.
 • Línies permanents de participació. Establir reunions periòdiques amb plataformes ciutadanes a fi de recollir les inquietuds i propostes, agilitzant i fent efectiva la participació ciutadana en aquells temes que puguin ser del seu interès directe.
 • Codi de conducta i bones pràctiques. S’impulsarà l’elaboració d’un codi de bones pràctiques. Aquestes hauran d’ajustar-se al sector públic i els responsables polítics en l’àmbit d’acció municipal.

 

 

 • Joventut.

 

Les iniciatives municipals han de tenir en compte les necessitats específiques de suport a la joventut, respectant la llibertat personal, ideològica i religiosa respecte a educació, transport, promoció professional, cultura, salut, esport i oci. Proposem realitzar anualment una Audiència de Joventut perquè els alumnes dels Instituts de la nostre ciutat puguin traslladar a l’ajuntament el resultat del seu anàlisi i es faci una posada en comú dels aspectes de la ciutat que més els afecten.

 

Tots aquests assumptes són els que Ciutadans considera més urgents per aconseguir el que entenem ha de ser el nostre objectiu comú: millorar la qualitat de vida de tots els nostres ciutadans. No obstant això, volem recalcar l’objectiu  principal d’aquesta carta: manifestar de forma expressa nostra disposició a dialogar i a col·laborar, amb tots els grups, en els assumptes de ciutat.


HECTOR y TONI