El diputat de Cs per Girona, Jean Castel

  • El diputat de Cs per Girona, Jean Castel, considera que l’organisme hauria comptar amb un“ens regulador per garantir que surtin amb els papers i les ajudes en regla”

Girona, divendres 2 de febrer de 2018.- El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean Castel, ha denunciat el “desistiment de funcions” de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) amb els joves extutelats i que solament a Girona ha provocat que una trentena d’ells estiguin dormint al carrer perquè, segons indiquen diferents entitats del tercer sector, “ningú els ha assessorat i desconeixen els tràmits que han de seguir per sol·licitar ajudes o regularitzar la seva situació”. Per al diputat, aquest treball d’assessorament “l’hauria d’haver assumit i assegurat la DGAIA” -organisme que depèn de la Conselleria d’Assumptes Socials que encapçalava Dolors Bassa-, per evitar precisament “la irregular situació que han tingut aquests joves a la seva sortida del centre, que vulnera tots els objectius de la DGAIA”.

El diputat ha recordat que entre les obligacions de la DGAIA es troba la de facilitar l’orientació, la formació i el suport necessari als joves extutelats i ha afirmat que “entre aquestes mesures està la possibilitat que els joves s’acullin a l’ajuda de 569,12 euros al mes fins als 21 anys o fins als 23 si estudien”, encara que és una ajuda supeditada a joves que hagin estat un mínim de tres anys al centre i segueixin un programa d’inserció. “Posem en dubte que la DGAIA estigui informant degudament als joves”, ha afegit.

Castel ha indicat que la DGAIA té l’obligació d’iniciar els tràmits dels menors sota la seva tutela perquè quan arribin a la majoria d’edat i hagin de deixar forçosament el centre disposin de documentació, NIE, permís de treball, residència o fins i tot DNI espanyol, “elements que resulten essencials per, entre altres coses, poder accedir a les ajudes que els extutelats tenen garantides”, ha puntualitzat. Per això, ha manifestat que “si la institució no duu a terme la seva responsabilitat”, seria necessari que la DGAIA comptés amb “un ens auditor o regulador per garantir l’adequada sortida d’aquests joves dels centres amb tots els papers i ajudes en regla”.

Amb tot, el diputat ha titllat de “nefasta” la gestió de la DGAIA per part de la consellera Bassa. “No solament perquè van posar com a director a l’exregidor d’ERC, Ricard Calvo, qui suposadament va adjudicar i va afavorir amb contractes per valor de 98 milions d’euros a la fundació Plataforma Educativa” per gestionar durant els propers vuit anys centres de menors tutelats de Catalunya sinó també per l’absència de transparència. A més, ha afegit que Calvo, “passats solament tres mesos des de la seva dimissió, ha estat de nou contractat per la fundació” havent evitat comparèixer davant el Parlament per rendir comptes de totes aquestes anomalies al·legant una sobtada indisposició.

 

 

Jean Castel: “Ha habido una dejación de funciones de la DGAIA con los jóvenes ex tutelados”

  • El diputado de Cs por Girona, Jean Castel, considera que el organismo debería contar un“ente regulador para garantizar que salgan con los papeles y las ayudas en regla”

Girona, viernes 2 de febrero de 2018.- El diputado de Ciudadanos (Cs) por Girona, Jean Castel, ha denunciado la “dejación de funciones” de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) con los jóvenes ex tutelados y que solo en Girona ha provocado que una treintena de ellos estén durmiendo en la calle porqué, según indican diferentes entidades del tercer sector, “nadie les ha asesorado y desconocen los trámites que deben seguir para solicitar ayudas o regularizar su situación”. Para el diputado, ese trabajo de asesoramiento “lo debería haber asumido y asegurado la DGAIA” -organismo que depende de la Conselleria de Asuntos Sociales que encabezaba Dolors Bassa-, para evitar precisamente “la irregular situación que han tenido estos jóvenes a su salida del centro, que vulnera todos los objetivos de la DGAIA”.

El diputado ha recordado que entre las obligaciones de la DGAIA se encuentra la de facilitar la orientación, la formación y el apoyo necesario a los jóvenes ex tutelados y ha afirmado que “entre estas medidas está la posibilidad que los jóvenes se acojan a la ayuda de 569,12 euros al mes hasta los 21 años o hasta los 23 si estudian”, aunque es una ayuda supeditada a jóvenes que hayan estado un mínimo de tres años en el centro y sigan un programa de inserción. “Ponemos en duda que la DGAIA esté informando debidamente a los jóvenes”, ha añadido.

Castel ha indicado que la DGAIA tiene la obligación de iniciar los trámites de los menores bajo su tutela para que cuando lleguen a la mayoría de edad y deban dejar forzosamente el centro dispongan de documentación, NIE, permiso de trabajo, residencia o incluso DNI español, “elementos que resultan esenciales para, entre otras cosas, poder acceder a las ayudas que los ex tutelados tienen garantizadas”, ha puntualizado. Por eso, ha manifestado que “si la institución no lleva a cabo su responsabilidad”, sería necesario que la DGAIA contara con “un ente auditor o regulador para garantizar la adecuada salida de estos jóvenes de los centros con todos los papeles y ayudas en regla”.

Con todo, el diputado ha tildado de “nefasta” la gestión de la DGAIA por parte de la consellera Bassa. “No solo porque pusieron como director al ex concejal de ERC, Ricard Calvo, quien supuestamente adjudicó y favoreció con contratos por valor de 98 millones de euros a la fundación Plataforma Educativa” para gestionar durante los próximos ocho años centros de menores tutelados de Catalunya sino también por la ausencia de transparencia. Además, ha añadido que Calvo,“pasados solo tres meses desde su dimisión, ha sido de nuevo contratado por la fundación” habiendo evitado comparecer ante el Parlament para rendir cuentas de todas estas anomalías alegando una repentina indisposición.